Regionala skyddsombud

Interpellation 2017/18:417 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

LO deltar aktivt i den svenska valrörelsen och ger stort ekonomiskt stöd till Socialdemokraterna. LO har även uppgett i medierna att man avser att föra samtal på arbetsplatser med miljontals väljare.

Det står naturligtvis LO fritt att fatta vilka beslut man vill – även om mindre än hälften av dess medlemmar röstar på det parti man säger sig vilja stödja. Det är dock viktigt att säkerställa att detta inte sker med offentligt stöd. Varje år ger staten via Arbetsmiljöverket ett årligt bidrag om ca 83 miljoner till LO för att finansiera regionala skyddsombud. Det kan inte uteslutas att LO ser detta bidrag som en viktig del av sin opinionsbildningsapparat inför valet 2018.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson följande:

 

Hur anser ministern att vi på bästa sätt kan säkerställa att uppföljning och kontroll sker av att regionala skyddsombud, under tiden de är arvoderade av statliga medel, inte ägnar sig åt partipolitiskt arbete?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-07 Överlämnad: 2018-03-07 Anmäld: 2018-03-08 Svarsdatum: 2018-03-16 Sista svarsdatum: 2018-03-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (8 anföranden)