Regeringens tillåtlighetsprövning

Interpellation 2019/20:158 av Louise Meijer (M)

av Louise Meijer (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Sedan 1990 har Sveriges utsläpp minskat med över en femtedel. Under samma period har den svenska ekonomin vuxit med nästa 60 procent. Men Sveriges utsläpp motsvarar 1 promille av de globala utsläppen, och i slutändan är klimatfrågan global.

Att nästan alla världens länder har ställt sig bakom Parisavtalet och dess ambition att hålla uppvärmningen väl under två grader visar en gemensam ambition att lösa klimatfrågan tillsammans.

Ett av Sveriges viktigaste klimatverktyg är den svenska industrin. Sverige exporterar utsläppsminskningar, visar forskning från Lunds universitet. Framgångsrika svenska företag med lägre klimatavtryck tränger undan varor tillverkade i andra länder med ett större klimatavtryck. Därmed minskar de totala utsläppen.

En modern svensk klimatpolitik måste därför se till att Sverige behåller en hög tillväxt och konkurrenskraft i svensk industri så att vi kan exportera ännu mer klimatsmarta produkter.

Det finns en unik uppbackning från det svenska näringslivet att bidra till omställningen av samhället. Att hindra svenska företag från att utvecklas och investera i Sverige är dåligt för både klimatet och ekonomin.

Tyvärr har dagens klimatpolitik ett alltför snävt nationellt perspektiv. Regeringens hantering av Preemfrågan i Lysekil är ett typexempel. Raffinaderiet släpper ut betydligt mindre än andra raffinaderier i världen och är en viktig del i omställningen till förnybara drivmedel.

Mark- och miljödomstolen har gett tillstånd till Preems utbyggnad. Trots det har regeringen tagit över tillåtlighetsprövningen. Det är unikt att regeringen kommer in i processen efter att dom har fallit. Detta bekräftas av en tidigare ordförande för Miljööverdomstolen.

Regeringens agerande avslöjar en brist på respekt för våra domstolar och den juridiska processen. Experter säger att detta är sådant som brukar hända i stater som vi inte vill bli förknippade med. Detta skapar stor osäkerhet för svenska företag som vill investera i nya tekniker för att bidra till klimatomställningen. 

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

  1. Hur motiverar ministern att regeringen övertar processen från våra domstolar i det här skedet av processen?
  2. Kan ministern garantera att regeringen i framtiden inte tar över en tillåtlighetsprövning när dom har fallit i den första instansen?
  3. Hur ser ministern på svensk exportpolitik som en del av klimatpolitiken, och vilka åtgärder vidtas för att öka svensk export?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-11-20 Överlämnad: 2019-11-20 Anmäld: 2019-11-21 Sista svarsdatum: 2019-12-04 Svarsdatum: 2020-01-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)