regeringens styrning av konkurrensutsatta företag

Interpellation 2003/04:442 av Löfgren, Ulla (m)

av Löfgren, Ulla (m)

den 22 april

Interpellation 2003/04:442

av Ulla Löfgren (m) till näringsminister Leif Pagrotsky om regeringens styrning av konkurrensutsatta företag

Vid ett anförande i Pajala den 16 augusti 2002 talade den dåvarande näringsministern Björn Rosengren om "Statens ansvar och ambitioner i skogsbygden". Björn Rosengren gav en bakgrund till bildandet av Sveaskog och menade att även om affären är väl försvarbar ekonomiskt sett, så är motiven för statens skogsinnehav inte i första hand affärsmässiga.

"Ett motiv för att bilda Sveaskog är omsorgen om köpsågverkens virkesförsörjning. Sveaskog har en central roll i processen att förstärka den svenska sågverksnäringens konkurrenskraft. Sveaskog kommer inte att avyttra sågverken förrän vi är säkra på att de hamnar i en långsiktigt hållbar företagsstruktur." Detta sade näringsministern i Norrbotten, ett län där man alltmer oroar sig för Sveaskogs dominerande ställning.

Den 20 november förra året väckte jag en fråga till näringsministern om regeringens löften om att vara till stöd för köpsågverken i stället för att försöka slå ut dem. Näringsministerns svar på min fråga blev:

"Jag är övertygad om att det finns utrymme för såväl stora som små sågverksföretag för att möta olika kunders krav. Det är dock viktigt att sågverksindustrins struktur anpassas till omvärldens förändringar. Jag ser därför positivt på Sveaskogs engagemang i omstruktureringsarbetet men ser inga skäl att ingripa i sektorns pågående omstruktureringsarbete. Det sköts av Sveaskog i samverkan med övriga aktörer."

Detta var uppenbarligen en felbedömning från näringsministerns sida. Konkurrensverket har efter ett halvt års förundersökning nu på eget initiativ beslutat granska om Sveaskogs agerande i Norrbotten, där deras ställning är helt dominerande, innebär ett brott mot konkurrenslagen.

Ett annat exempel på statligt företag som kan misstänkas missbruka sin dominerande ställning är Posten AB. Posten innehar nästan 94 % av marknaden för samtliga försändelser. Av Post- och telestyrelsens årliga rapport framgår att inom det enda område där Posten AB:s meddelande- och logistikverksamhet utsatts för reell konkurrens har priserna sjunkit med 50 % realt. Samtidigt har Posten AB under de senaste åren uppvisat stora negativa resultat.

Statliga företag som verkar på en konkurrensutsatt marknad bör ha ett särskilt ansvar för att inte bryta mot konkurrensreglerna. När ett statligt företag har en dominerande ställning på marknaden måste regeringen vara särskilt uppmärksam för att se till att styrning och kontroll fungerar på ett tillförlitligt sätt. Enligt min mening finns här stora brister.

1.På vilket sätt avser statsrådet att förbättra styrningen av de konkurrensutsatta statliga företagen för att motverka att de får eller kan behålla en dominerande ställning?

2.På vilket sätt avser statsrådet att bryta Sveaskogs dominerande ställning i Norrbotten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2004-04-22 Anmäld: 2004-04-22 Besvarad: 2004-05-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.