Regeringens redovisning av överskottsmålet

Interpellation 2013/14:291 av Bernhardsson, Bo (S)

av Bernhardsson, Bo (S)

den 14 februari

Interpellation

2013/14:291 Regeringens redovisning av överskottsmålet

av Bo Bernhardsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Riksrevisonen har granskat de samhällsekonomiska prognoserna i budgetpropositionen för 2014. Granskningen visar att regeringens uppskattning av den egna politikens effekter på ekonomins utveckling är betydligt ljusare än andra jämförbara bedömningar.

Av regeringens uppföljning av överskottsmålet framgår att de offentliga finanserna når den målsatta nivån först 2017. Det framgår dock inte vilken betydelse de antagna effekterna av den egna politiken har för uppföljningen av överskottsmålet.

Av redovisningen i budgetpropositionen framgår det inte tydligt om regeringen anser att överskottsmålet är uppnått eller inte. Enligt budgetlagen ska regeringen två gånger per år redovisa inför riksdagen hur överskottsmålet har nåtts och kommer att nås.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att i de ekonomisk-politiska propositionerna redovisa ett samlat ställningstagande om hur överskottsmålet uppnås.

Jag har följande frågor:

Anser finansministern att överskottsmålet nås eller inte?

Avser finansministern att ändra sin redovisning av målet med anledning av den framförda kritiken?

Vad är anledningen till att Finansdepartementets uppskattning av egna politikens effekter på ekonomins utveckling är betydligt ljusare än andra jämförbara bedömningar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-02-14 Anmäld: 2014-02-17 Svar fördröjt anmält: 2014-02-28 Besvarad: 2014-03-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (15 anföranden)