Regeringens planer för folkbildningen

Interpellation 2017/18:155 av Eva Lohman (M)

av Eva Lohman (M)

till Statsrådet Anna Ekström (S)

 

I sin andra delrapport till regeringen om folkbildningen konstaterar Statskontoret att det finns ett antal risker som skulle kunna försämra folkhögskolornas förutsättningar att bidra till sina syften.

Riskerna som man ser är att undervisningsgrupper på folkhögskolorna inte alltid har den blandning av deltagare med olika erfarenheter som är en grundtanke med folkbildningen. Dessutom ser man att lärarna inte alltid har tillräcklig kompetens i att undervisa deltagare med svenska som andraspråk samt deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Att nå en mångfald av människor är också en grundbult för folkbildningen.

En stor del av folkhögskolorna dras med ekonomiska underskott i sin verksamhet, vilket skapar en oro för hur verksamheten ska klara sina uppgifter. Statskontoret menar att det här finns en risk att folkhögskolor känner sig tvungna att jobba på ett sätt som inte gynnar bidraget till folkbildningens fyra syften.

En sådan risk är att undervisningsgrupper på folkhögskolorna inte alltid har den blandning av deltagare med olika erfarenheter och förutsättningar som är en viktig tanke med folkbildningen. En annan risk, enligt Statskontoret, är att lärarna inte alltid har tillräcklig kompetens i att undervisa deltagare med svenska som andraspråk och deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Att nå en mångfald av människor är viktigt för folkbildningen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Ekström:

 

Hur avser statsrådet att stärka förutsättningarna för folkbildningen att nå sina fyra syften?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2017-11-15 Överlämnad: 2017-11-16 Anmäld: 2017-11-17 Svarsdatum: 2017-11-28 Sista svarsdatum: 2017-12-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)