Regeringens jobbpolitik

Interpellation 2007/08:596 av Österberg, Sven-Erik (s)

av Österberg, Sven-Erik (s)

den 17 april

Interpellation

2007/08:596 Regeringens jobbpolitik

av Sven-Erik Österberg (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Prognoserna i vårpropositionen visar att högkonjunkturen nu är över och att sysselsättningen viker neråt. Efter ett och ett halvt år med alliansregeringen börjar arbetslösheten öka, samtidigt som långtidsarbetslösheten bitit sig fast.

Dessutom har regeringen ignorerat problemet med flaskhalsar på svensk arbetsmarknad. Företagens problem att hitta rätt arbetskraft ökar. Inom 43 yrken redovisade minst hälften av länen brist på arbetskraft i vintras, jämfört med 23 ett år tidigare. Regeringen har länge haft ett gyllene tillfälle att motverka både arbetskraftsbrist och arbetslöshet genom att satsa på yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning, men man har missat chansen. Återigen har en borgerlig regering slarvat bort de goda tiderna i Sverige.

Det är anmärkningsvärt att regeringen inte kommer med ett enda nytt förslag i vårpropositionen i syfte att öka sysselsättningen. Vi socialdemokrater konstaterar därmed att regeringen står tomhänt och saknar en jobbpolitik för att bekämpa arbetslösheten i en begynnande lågkonjunktur.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor:

Är arbetsmarknadsministern beredd att initiera några sysselsättningsåtgärder för att möta den vikande konjunkturen på arbetsmarknaden?

Om svaret är ja, vilka åtgärder ämnar arbetsmarknadsministern införa och när kommer detta att ske?

Kommer arbetsmarknadsministern att ta några initiativ för att långtidsarbetslösa lättare ska komma tillbaka till arbetsmarknaden?

Vilka åtgärder ämnar arbetsmarknadsministern genomföra för att bryta långtidsarbetslösheten bland ungdomar i ett allt sämre konjunkturläge?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-04-17 Anmäld: 2008-04-17 Svar fördröjt anmält: 2008-04-25 Besvarad: 2008-05-13
Debatt (12 anföranden)