Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna

Interpellation 2007/08:124 av Bolund, Per (mp)

av Bolund, Per (mp)

den 6 november

Interpellation

2007/08:124 Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna

av Per Bolund (mp)

till finansminister Anders Borg (m)

Regeringen har varit mångordig när det gäller vikten av att skapa ett företagsvänligt samhällsklimat. De borgerliga partierna kritiserade den förra regeringens företagarpolitik hårt och de fyra högerpartierna lät väljarna förstå att ett regeringsskifte skulle gynna näringslivet. Maud Olofsson lyfte ofta och ivrigt upp småföretagens villkor i valrörelsen. Men resultatet av ett års borgerlig regering har på många områden blivit en drastisk försämring av företagens villkor.

En av de enskilt viktigaste frågorna för småföretagare är en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna. Det är i dag dyrt att anställa, och särskilt svårt är det för småföretagare. Trots att många egentligen har behov av arbetskraft vågar många inte anställa ytterligare personal. I detta läge väljer den borgerliga regeringen att höja i stället för att sänka arbetsgivaravgifterna för de flesta småföretag.

Regeringen har slopat den generella sänkning av arbetsgivaravgiften med 5 procent som tidigare funnits. Denna allvarliga försämring har småföretagare i landet reagerat kraftigt på och hävdar att förutsättningarna för nyanställningar försämrats som ett resultat av denna höjning. Genom sänkningens konstruktion kom den framför allt de mindre företagen till del, och det är därför de mindre företagen, som regeringen annars säger sig värna, som drabbas när sänkningen slopas.

Regeringen har också gjort ytterligare försämringar för företagarna. Tidigare pågick ett försök där soloföretagare fick slopad arbetsgivaravgift när de anställde sin första medarbetare. Denna tillfälliga nedsättning, som kom till på Miljöpartiets initiativ, har regeringen låtit upphöra i förtid, redan vid slutet av förra året. Miljöpartiet anser att försöket borde ha fått löpa tiden ut för att sedan utvärderas. Regeringens hanterande har närmast varit oansvarigt då man så abrupt avslutade försöket att enskilda företagare helt plötsligt stod med hela kostnaden för en nyanställning utan att få den utlovade skattesänkningen.

Jag vill mot bakgrund av detta fråga finansministern:

Avser finansministern att verka för ytterligare höjningar av arbetsgivaravgifterna?

Avser finansministern att vidta några åtgärder för att kompensera för de kraftiga försämringar som regeringens höjningar av arbetsgivaravgifterna inneburit för många småföretagare?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2007-11-06 Anmäld: 2007-11-12 Besvarad: 2007-11-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)