Regeringens ekonomiska familjepolitik

Interpellation 2009/10:432 av Ernkrans, Matilda (s)

av Ernkrans, Matilda (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:432 Regeringens ekonomiska familjepolitik

av Matilda Ernkrans (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Den borgerliga regeringens familjepolitik präglas av oenighet mellan de fyra allianspartierna. Det har medfört att barnfamiljerna har fått betala ett högt pris och har drabbats hård av krisen.

Den moderatledda regeringen har till exempel sänkt ersättningarna för vård av sjukt barn och havandeskapspenningen till 7,5 prisbasbelopp. Dessutom har man infört VAB-intyget som misstänkliggör vabbande föräldrar. Föräldralediga straffbeskattas i dag som en direkt effekt av förvärvsskatteavdraget. Kristdemokraterna har fått igenom sitt vårdnadsbidrag som sätter barn och kvinnor på undantag med 3 000 kronor per barn för barn upp till tre år och är ett tydligt avsteg från tvåförsörjarmodellen. Folkpartiets jämställdhetsbonus är infört men det har utnyttjats av få och det har visat sig gå till familjer som redan innan delade jämställt.

Sedan 2008 gäller målet att den ekonomiska familjepolitiken ska bidra till förutsättningar för en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer.

Med hänvisning till vad regeringen har åstadkommit under sina fyra år vid makten är min fråga:

Anser socialministern att regeringen lever upp till sitt eget familjepolitiska mål och avser socialministern att vidta några ytterligare åtgärder för att uppnå målen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Svar fördröjt anmält: 2010-06-03 Besvarad: 2010-06-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.