Regeringens ansvar för Gotlandstrafiken

Interpellation 2005/06:118 av Andrén, Gunnar (fp)

av Andrén, Gunnar (fp)

den 18 november

Interpellation 2005/06:118 av Gunnar Andrén (fp) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Regeringens ansvar för Gotlandstrafiken

Många är de socialdemokratiska statsråd som under de senaste åren vid mer eller mindre hastiga besök på Gotland utlovat nya arbetstillfällen, projekt, andra satsningar och specialinsatser till öns fromma.

Någon strategi @ utöver tillfällighetsprincipen @ i denna regionalpolitik är visserligen svår att finna men möjligen begriplig mot bakgrund av Gotlands ostridigt annorlunda geografiska läge jämfört med hela övriga Sverige.

Senast har Gotland, mot bakgrund av det försvarspolitiska beslutet 2004 och avvecklingen av garnisonen i Visby, fått ett antal nya statliga arbetsplatser. Visserligen är det nästan inga nya arbetstillfällen utan omlokalisering av ett antal myndighetsjobb samt ett antal tjänster inom Svenska Spel AB, men ostridigt en form av kompensation för andra bortfallande statliga jobb.

Angelägna företagsekonomiskt inriktade stimulanser @ inte bidrag men väl goda skattevillkor @ som skulle möjliggöra för företagsamheten att expandera på Gotland lyser dock med sin frånvaro.

Det är desto mer beklagligt eftersom turismen inklusive konferensverksamhet, jordbruksnäringen och en rad branscher och företag som bygger på högkvalificerad teknikkunskap, har goda framtidsutsikter på Gotland @ och på rent marknadsekonomiska grunder beslutat att ha Gotland, i synnerhet Visby, som lokalisering för produktions‑-, planerings‑, logistik‑ och utvecklingsåtgärder.

Genom att ön av naturliga skäl är ett väl avgränsat område skulle en regionalpolitik med väl riktade satsningar, både av bransch‑, företags‑, utbildnings‑, skatte‑ och arbetsmarknadsmässig karaktär, i syfte att stimulera byggandet av nya företag som kan skapa efterfrågade nya jobb, kunna utgöra grunden för näringslivets expansion.

Gotland präglas ju dessbättre av betydande initiativkraft och utvecklingspotential, inte av passivitet och resignation. Inte minst det jämfört med många andra kommuner intensiva bostadsbyggandet vittnar om utvecklingskraft och framtidstro på Gotland.

Det finns alltså många alternativ till den nuvarande socialdemokratiska administrationens initiativlöshet vad gäller att förmå företag och företagare att satsa på att utveckla sina idéer på just Gotland.

Men ingen företagare, företags- eller näringspolitik kan lyckas om inte den grundläggande förutsättningen för lokalisering föreligger, nämligen säkra och konkurrenskraftiga, i grunden bra, kommunikationer för de boende till och från Gotland.

Av allra största vikt är kommunikationerna till och från Stockholmsregionen, med båt och flyg, för passagerare och gods.

Mot den bakgrunden är de signaler från regeringsstyrda Rikstrafiken @ eller kanske än mer bristen på sådana signaler @ om ambitionerna att upprätthålla den goda kvaliteten i Gotlandstrafiken som förevarit under senare år mycket illavarslande.

Nya avtal kommer att ingås som bestämmer både vilka trafikvillkoren blir och vem som ska utföra trafiken inom de förhandlade ramarna. Just nu råder stor osäkerhet, till men för inte bara nuvarande Gotlandsföretag och invånare utan än mer för dem som eventuellt överväger att etablera sig på ön.

Kommunikationerna till och från Gotland må vara intressanta för många turister. Men de är av essentiell betydelse för de bofasta gotlänningarna och för de företag som nu finns där och som kan tänka sig att etablera sig på denna vackra Östersjöö.

Klarhet om trafikvillkoren måste, enligt min mening, snarast skapas och gälla för lång tid framöver. Det är en trygghetsfråga som är avgörande för företagande och bosatta. Utan långsiktigt goda villkor kommer den grund som är nödvändig för all långsiktig verksamhet att undermineras.

Det finns ingen utom regeringen, vare sig Rikstrafiken eller något enskilt trafikföretag, ej heller Gotlands kommun eller länsstyrelsen, som kan ge svar på vilka villkor som ska gälla. Svaren på de frågor som nu ställs kan @ inför en konkret förhandling om olika trafikoperatörers ansvar, villkor och möjligheter @ bara regeringen ge svar på.

Mot denna bakgrund önskar jag att till statsrådet Ulrica Messing få framställa denna interpellation:

Vilka är statsrådets ambitioner och åtaganden när det gäller kommunikationerna till och från Gotland?

Interpellationen är återtagen

Händelser

statustext: Interpellationen är återtagen Inlämnad: 2005-11-18 Återtagen: 2005-11-18 Anmäld: 2005-11-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.