Regeringens agerande kring fastighetsboxar

Interpellation 2008/09:53 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 20 oktober

Interpellation

2008/09:53 Regeringens agerande kring fastighetsboxar

av Eva-Lena Jansson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

I september 2005 utfärdade PTS, Post- och telestyrelsen, allmänna råd med innebörden att fastighetsboxar skulle bli allmän utdelningsmetod för post till flerfamiljshus senast år 2011. Hur, när och var man får sin post utdelad fastställs dels genom postlagen, dels genom PTS allmänna råd.

Posten AB har i dag ett samhällsuppdrag att leverera post till landets samtliga hushåll. Det sker genom brevbäring som täcker städer och mindre tätorter och med lantbrevbärare ute på landsbygd och i glesbygd. Bor man i radhus eller villa får man sin post i en brevlåda som antingen är placerad vid tomtgränsen mot gatan eller i ett lådställ gemensamt med grannar.

I flerfamiljshus får man antingen posten via ett brevinkast i lägenhetsdörren eller i en postbox placerad i trapphuset där man bor.

Vid regeringssammanträdet den 2 oktober 2008 fattade regeringen ett beslut om att ge i uppdrag åt PTS att återkalla den del av de allmänna råden som rör just fastighetsboxar.

På regeringens hemsida kan man läsa följande motivering från ansvarigt statsråd Åsa Torstensson: Regeringen anser att de allmänna råden inte är förenliga med vad som följer av postregleringen om hur den samhällsomfattande posttjänsten ska tillhandahållas. Det är många berörda som undrar vad som gäller och det behövs därför ett klargörande.

Man kan ju fråga sig hur regeringen kan komma till den slutsatsen eftersom man rimligtvis måste ha läst den utredning som PTS gjort på uppdrag av regeringen där man skulle utreda hur fastighetsboxar förhåller sig till utdelningsplikten – en utredning som redovisades i juni i år. I PTS svar slås bland annat fast:

Befordringsplikten är därmed nu liksom tidigare lika väl uppfylld vid utdelning i fastighetsbox som vid utdelning i postinlägg i lägenhetsdörr.

Min fråga till statsrådet Åsa Torstensson är följande:

Är statsrådet beredd att verka för en omprövning av det beslut om PTS allmänna råd om fastighetsboxar som togs på regeringssammanträdet den 2 oktober och som uppenbarligen vilar på felaktiga grunder?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-10-20 Anmäld: 2008-10-21 Besvarad: 2008-10-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.