Regeringen och tobakskonventionen

Interpellation 2013/14:80 av Ericson, Gunvor G (MP)

av Ericson, Gunvor G (MP)

den 31 oktober

Interpellation

2013/14:80 Regeringen och tobakskonventionen

av Gunvor G Ericson (MP)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Det är dags att vi tar arbetet mot tobak på allvar. I Sverige dör 6 600 personer i förtid varje år på grund av rökning. 16 000 ungdomar börjar varje år att röka. Enligt Statens folkhälsoinstituts årliga enkätundersökning Hälsa på lika villkor röker och/eller snusar fortfarande drygt 1,6 miljoner svenskar varje dag.

År 2002 gjordes beräkningar att tobaken varje år kostar Sverige minst 26 miljarder kronor. Detta är närmare tre gånger mer än vad staten årligen får in på tobaksskatten beräknat efter 2002 års penningvärde (Statens folkhälsoinstitut: Rökning – produktionsbortfall och sjukvårdskostnader. Stockholm; 2004).

I den ramkonvention mot tobak som WHO antagit 2003 och som Sverige ratificerade 2005 finns rekommendationer som stöd för kraftfulla åtgärder mot marknadsföringen av tobak. Trots detta visade Kalla fakta den 27 oktober 2013 att regeringen inte följer FN:s tobakskonvention och till och med motarbetar ett aktivt folkhälsoarbete när det gäller tobak.

Ett agerande av regeringen i enlighet med det Kalla fakta visade är helt oacceptabelt. Uppgiften i Kalla fakta att det gavs uppdrag till regeringens förhandlare att ändra på den punkt i konventionen 5.3 som säger att ”folkhälsopolitiken ska skyddas från påverkan av kommersiella intressen och andra krafter inom tobaksindustrin” är särskilt anmärkningsvärd.

Att 16 000 unga börjar röka varje år borde tvärtom hur regeringen agerar vara en tydlig signal för att skärpa reglerna för marknadsföring.

Med anledning av det ovan anförda vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

Kommer statsrådet att vidta några åtgärder med anledning av avslöjandet att Socialdepartementet försökt att ändra i konventionens paragraf om kontakter med tobaksindustrin?

Kommer statsrådet att vidta några åtgärder för att regeringen ska följa tobakskonventionen när det gäller lobbning?

Kommer statsrådet att vidta några åtgärder för att regeringen ska följa tobakskonventionen när det gäller att bättre samarbeta internationellt för att uppnå konventionens mål?

Kommer statsrådet att vidta några åtgärder för att regeringen ska följa tobakskonventionen för att skydda folkhälsopolitiken från påverkan av kommersiella och andra krafter inom tobaksindustrin?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-10-31 Svar fördröjt anmält: 2013-11-04 Anmäld: 2013-11-04 Sista svarsdatum: 2013-11-18 Besvarad: 2013-11-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)