Regeringen, fordonsindustrin och framtiden

Interpellation 2007/08:318 av Johansson, Lars (s)

av Johansson, Lars (s)

den 17 januari

Interpellation

2007/08:318 Regeringen, fordonsindustrin och framtiden

av Lars Johansson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Den 13 november inlämnade undertecknad en interpellation rörande näringsministerns handläggning av fordonsindustrin och om behovet av ett förlängt industri- och fordonstekniskt forskningsprogram efter 2008. Vid interpellationsdebatten den 30 november föreföll näringsministern mindre engagerad i frågan och inga konkreta utfästelser om ett nytt program gavs.

En journalist kunde i Svenska Dagbladet och E 24 på nätet i dag meddela att en satsning ändå ska ske. Jöran Hägglund, statssekreterare, bekräftar att regeringen gett besked till GM och Ford att regeringen kommer att avsätta ”mer pengar” till fordonsforskningen. Konkretionen av detta besked förefaller dock oklar eftersom artiklarna refererar till vad som tidigare har satsats och statssekreteraren uttalar att ”vi under våren kommer att sätta oss ned med fordonsindustrin för att prata detaljerna”. Vilka resurser som ska satsas tillhör dock knappast ”detaljerna”.

Statsrådet måste skapa klarhet kring regeringens näringspolitik i denna, för både Sverige och Västra Götalandsregionen, så viktiga fråga. Genom propositioner brukar ett statsråd tydliggöra sina intentioner och kostnader.

Därför vill jag ha besked kring följande frågor:

Vilka krav har fordonsindustrin ställt på regeringen vid de överläggningar som har varit med representanter för regeringen, och vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av det?

Vilka av de förslag som regeringens särskilde utredare Lennart Lübeck lämnade i april 2007 står statsrådet bakom?

Vilka belopp avser statsrådet att satsa på ett fortsatt industri- och fordonstekniskt forskningsprogram?

Avser statsrådet att ta initiativ till en särskild proposition i ärendet, och när kommer den i så fall?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-01-17 Anmäld: 2008-01-17 Svar fördröjt anmält: 2008-01-23 Besvarad: 2008-02-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (5 anföranden)