Regelverket för tillståndsgivning för vapenförvaring

Interpellation 2015/16:179 av Krister Hammarbergh (M)

av Krister Hammarbergh (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Många jägare jagar regelmässigt på andra orter än den där man är bosatt. Att vapnet förvaras på ett säkert sätt där jakten faktiskt sker, i stället för att transporteras över långa avstånd, är en fördel när det gäller säkerheten.

Förvaring av det egna vapnet hos en annan person kräver tillstånd. Det är en rimlig ordning. Däremot kan det många gånger vara motiverat att förvaring sker på ett annat ställe än i den egna bostaden, till exempel om jakten sker där jägaren har sitt fritidshus. Det finns anledning att se över regelverket så att fler i denna situation kan få detta tillstånd utan onödigt krångel eller onödig byråkrati.

 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet om regeringen vill ta initiativ till en översyn av regelverket för tillståndsgivning för vapenförvaring på annan ort än i den egna bostaden.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-11-11 Överlämnad: 2015-11-12 Anmäld: 2015-11-13 Sista svarsdatum: 2015-11-27 Svarsdatum: 2015-12-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)