Regelverk och krav på cisterner

Interpellation 2016/17:604 av Ola Johansson (C)

av Ola Johansson (C)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

I januari i år ställde jag en fråga till bostadsministern om problematiken kring regelverken avseende konstruktion och kontroll av byggnation av cisterner.

Det handlade delvis om den tidigare dubbelreglering som funnits, då Arbetsmiljöverket och Boverket utfärdat icke samstämmiga och ofta motstridiga regelverk.

Det är oroande att den myndighet som i framtiden kommer att ha det övergripande ansvaret för reglering av byggnation av cisterner, Boverket, inte har för avsikt att ersätta Arbetsmiljöverkets indragna föreskrifter med egna föreskrifter om fristående kontroll.

När Arbetsmiljöverkets nuvarande förskrifter upphör att gälla den 1 december 2017 kommer kontrollen enbart att utföras av den enskilda byggherren.

I Arbetsmiljöverket nya föreskrift AFS 2017:3 ställs inga krav på kontroll av ackrediterade kontrollorgan förrän efter det att cisternen är färdigbyggd. Det saknas därmed ett enhetlig och heltäckande regelverk med myndighetskontroll för konstruktion, tillverkning och byggande av cisterner för storskalig lagring av farliga kemiska ämnen, till exempel lut och syror.

I svaret på min skriftliga fråga från i januari skrev bostadsministern att det fortsatta arbetet med regelverket skulle ske i dialog mellan Arbetsmiljöverket och Boverket och att regeringen ansåg att de berörda myndigheterna var bäst lämpade att finna en lösning vad gäller regelverket för cisterner.

Min fråga till statsrådet Peter Eriksson är därför:

 

Hur ser statsrådet på det faktum att myndigheternas lösning nu är att inte ställa krav på att kontroll av konstruktion och tillverkning av cisterner ska utföras av ackrediterade kontrollorgan och att det räcker med byggherrens egenkontroll under byggnadsskedet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-23 Överlämnad: 2017-08-24 Anmäld: 2017-08-31 Svarsdatum: 2017-09-14 Sista svarsdatum: 2017-09-15
Debatt (7 anföranden)