Regelförenklingar

Interpellation 2018/19:8 av Jörgen Warborn (M)

av Jörgen Warborn (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Svenska företags konkurrenskraft vilar bland annat på att kostnaden för att efterleva regelverken inte avviker från andra konkurrerande länders kostnader. Genom att möjliggöra för svenska företag att fokusera på sin kärnverksamhet kan företagen stärkas och fler jobb skapas. Därför är det beklagligt att arbetet med regelförenklingar med S-MP-regeringen har gått i stå. Byråkratin och krånglet har tillåtits breda ut sig.

OECD presenterade i höstas sin rapport Regulatory Policy Outlook 2018. Undersökningen visar att Sverige har halkat efter jämfört med 2015 och nu ligger under OECD-genomsnittet på vissa områden.

Det är nu avgörande att regeringen vänder den negativa trenden och börjar arbetet med att förenkla för företagen och stärka svensk konkurrenskraft.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

  1. Avser ministern att sätta mål avseende att minska regelbördan? 
  2. Hur avser ministern att arbeta för att minska regelkrånglet? 
  3. Kommer ministern att verka för att förbättra konsekvensbeskrivningarna? 
  4. Kommer regeringen och ministern  att utvärdera lagstiftning i syfte att minska regelbördan? 
  5. Kommer regeringen och ministern att verka för att stävja överimplementeringen av EU-direktiv?
Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2019-01-24 Överlämnad: 2019-01-24 Återtagen: 2019-01-25 Anmäld: 2019-01-30 Sista svarsdatum: 2019-02-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.