Regelförenklingar i bostadspolitiken

Interpellation 2017/18:532 av Mats Green (M)

av Mats Green (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Delar av regeringens mål i bostadspolitiken har varit att verka för fler bygglovsbefriade åtgärder och se över Boverkets byggregler för att öka bostadsbyggandet. Detta är en välkommen ambition från regeringens sida. När nu regeringen har presenterat resultatet av sitt arbete med att bygglovsbefria fler åtgärder är resultatet svagt. Regeringens förslag har sträckt sig till bygglovsbefrielse för solceller och solfångare. Samtidigt har översynen av Boverkets byggregler ännu inte inneburit några konkreta förändringar för att öka och förenkla bostadsbyggandet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson följande:

 

  1. Vilka ytterligare förslag avser statsrådet att presentera för att fler åtgärder kan bygglovsbefrias i framtiden?
  2. Är statsrådet beredd att vidta åtgärder för att underlätta möjligheterna att få bygglov snabbare och enklare än i dag?
  3. Vilka regelförenklingar är statsrådet beredd att föreslå för att öka bostadsbyggandet i Sverige?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-07 Överlämnad: 2018-05-07 Anmäld: 2018-05-14 Svarsdatum: 2018-05-18 Sista svarsdatum: 2018-05-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)