Reformer att satsa på när ekonomin går sämre

Interpellation 2007/08:820 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 5 augusti

Interpellation

2007/08:820 Reformer att satsa på när ekonomin går sämre

av Monica Green (s)

till finansminister Anders Borg (m)

När den svenska ekonomin störtdyker, eller blir allt svagare, har finansministern gjort uttalanden om att det då går att satsa ytterligare på infrastruktur. Finansministern har under sommaren vid upprepade tillfällen sagt att nu kan han satsa mer på reformer än hans kolleger i Europa. Han har vid alla dessa tillfällen nämnt infrastruktur, vilket har skruvat upp förväntningarna betydligt inför höstens infrastrukturproposition.

I Västra Götaland finns ett mycket stort behov av strategiska järnvägs- och vägsatsningar. Ett växande och konkurrenskraftigt näringsliv i Västsverige behöver en fullgod infrastruktur. Invånarna i regionen måste ha tillgång till såväl arbetstillfällen som en väl fungerande kollektivtrafik.

Den ekonomiska tillväxten i Västsverige har varit god men riskerar nu att bromsas upp på grund av problem med dagens infrastruktur. Med en större arbetsmarknadsregion än i dag behöver Västsverige naturligtvis även förbättrad infrastruktur när det gäller kollektivtrafiken. Uteblivna investeringar kommer däremot att drabba även kommande generationer hårt.

Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm måste ha fler spår för att klara miljön och den ökade efterfrågan på gods- och persontrafik. I Västsverige finns det stora behov när det gäller transportsystemet. Det finns en bred samstämmighet i regionen att man måste satsa på en omställning av transporterna för att åstadkomma en ökad hållbarhet när det gäller klimatet. Ett annat exempel är väg E 20 som behöver byggas ut genom hela Västra Götaland. E 20 mellan Stockholm och Göteborg spelar en viktig roll i det europeiska vägnätet. Leden passerar städer som Eskilstuna, Örebro, Mariestad, Skara och Alingsås. Stora delar av Bergslagen möter genom Bergslagsdiagonalen (riksväg 60) E 20 i Örebro och är starkt beroende av en hög standard på E 20 för att nå Göteborg och dess hamn.

Västra Götalandsregionen är mycket beroende av ett väl fungerande och säkert flöde på E 20. Hela sträckan ska vara en trafiksäker fyrfältsväg. Särskilt olycksdrabbad, och där trafiken ökat kraftigt med tung trafik, är delen av E 20 från Mariestad förbi Hova.

Med anledning av vad som anförts vill jag fråga finansministern om han tänker ta tillfället i akt att verka för en höjning av anslagen till infrastruktursatsningar.

Jag vill också fråga finansministern om hans avsikt är att Västsveriges väg- och järnvägsnät, bland annat E 20 och Västra stambanan, i så fall är med bland kommande infrastruktursatsningar.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-05 Besvarad: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14
Debatt (7 anföranden)