Rättsstatens principer

Interpellation 2019/20:155 av Ludvig Aspling (SD)

av Ludvig Aspling (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Den 27 juni 2019 genomförde Polisregion väst ett förhör gällande misstanke om brottet hets mot folkgrupp som skulle ha begåtts genom en kommentar i sociala medier. Kommentaren gällde en artikel i en nättidning.

Under förhöret påstår förhörsledaren att nättidningen som publicerat artikeln i fråga är en sk. alternativmediasida med kopplingar till Sverigedemokraterna och partier som är starkt invandringskritiska.

Myndigheter som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet (1 kap. 9 § regeringsformen).

JO uttolkar principen som så att grundlagens krav på saklighet och opartiskhet omfattar inte bara hur en sak rent faktiskt handläggs eller vilka verkliga skäl som ligger bakom ett handlande från myndigheten, utan även hur agerandet uppfattas är av betydelse. Redan att det finns en risk för att andra kan uppfatta att saklighet och opartiskhet inte iakttas är tillräckligt för att handlandet ska kunna anses strida mot grundlagens krav (se till exempel JO 2016/17 s. 367, dnr 300-2015).

I förhöret gör förhörsledaren två generaliserande påståenden om mitt parti, Sverigedemokraterna.

Det första påståendet är att webbtidningen i fråga har kopplingar till Sverigedemokraterna. Detta påstående är en lögn. Förhörsledares agerande strider därmed mot 23 kap. 12 § rättegångsbalken, där det tydligt framgår att polisen inte medvetet får använda sig av oriktiga uppgifter vid polisförhör.

Det andra påståendet, att Sverigedemokraterna är ett invandringskritiskt parti, är ett värdeuttalande om ett politiskt parti, vilket mot bakgrund av JO:s nämnda uttalande är synnerligen olämpligt. 

Jag ser mycket allvarligt på det som inträffat. Mot bakgrund av förhörsledarens agerande vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder kommer statsrådet och regeringen att vidta för att säkerställa att polisen faktiskt följer JO:s uttalanden samt de regler och lagar som styr dess verksamhet?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2019-11-19 Överlämnad: 2019-11-20 Anmäld: 2019-11-21 Återtagen: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-12-04