Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid

Interpellation 2006/07:525 av Hultqvist, Peter (s)

av Hultqvist, Peter (s)

den 11 maj

Interpellation

2006/07:525 Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Jan Björklund (fp)

En stor grupp föräldrar arbetar skift, vilket innebär arbete på nätter, kvällar och helger. I sin tur leder det till ett behov av barnomsorg på så kallade obekväma tider. Skolverket har i en studie från 2003 konstaterat att ungefär varannan kommun ger möjlighet till barnomsorg vid sådana tidpunkter. Möjligheten att få barnomsorg på obekväm arbetstid varierar starkt över landet.

Detta trots att det i lagstiftningen anges att barnomsorg ska tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov. Samtidigt har Regeringsrätten i två domslut konstaterat att kommunerna inte är skyldiga att tidsmässigt anpassa verksamheten till enskilda föräldrars önskemål.

Det är av största vikt att lagstiftningen förtydligas. Eftersom allt fler arbetar på så kallade obekväma tider måste kommunerna svara upp med barnomsorg. Kommunernas skyldighet på den punkten måste förtydligas.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att tydliggöra kommunernas skyldighet att arrangera barnomsorg på obekväma tider, det vill säga kvällar, nätter och helger?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-11 Anmäld: 2007-05-14 Besvarad: 2007-05-22