Ratificering av ILO-konvention 169

Interpellation 2014/15:427 av Mia Sydow Mölleby (V)

av Mia Sydow Mölleby (V)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

ILO:s (International Labour Organization) konvention nr 169 innehåller ett antal bestämmelser och åtaganden till skydd för ursprungsfolken. Ett grundläggande krav, enligt konventionen, är att ursprungsfolken till fullo ska åtnjuta mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Det måste vidtas åtgärder mot diskriminering samt utformas särskilda insatser som främjar de berörda folkens sociala och ekonomiska rättigheter och som skyddar deras andliga och kulturella värden. Detta innebär bland annat att det måste vidtas konkreta åtgärder för att skydda samers land, vatten, kultur och miljö.

Det borde vara självklart att Sverige ska ratificera ILO 169 och garantera samer de rättigheter som anges där. Så ser det tyvärr inte ut. Att Sverige inte lyckats ratificera ILO 169 är förstås inte heller bra för konventionens ställning och för möjligheterna att sätta tryck på andra länder i världen att ratificera den.

FN:s rasdiskrimineringskommitté har vid ett flertal tillfällen kritiserat Sverige för brister när det gäller samernas rättigheter som urfolk. År 2013 kritiserades Sverige för att inte ha tagit tillräcklig hänsyn till samebyarna i samband med olika gruvetableringar och kommittén uppmanade då även den svenska regeringen att stoppa processen kring etableringen av en nickelgruva i Rönnbäcken, söder om Tärnaby, i väntan på att kommittén utrett frågan om huruvida gruvplanerna stred mot FN:s rasdiskrimineringsregler. I tidigare rapporter har kommittén även uttryckt oro över att den svenska minerallagen tillåter stora industriprojekt och andra aktiviteter inom samiskt område, utan samernas fria och förhandsinformerade samtycke.

FN:s rasdiskrimineringskommitté har dessutom rekommenderat Sverige att ändra lagstiftningen för att ge samerna ett större inflytande över sitt landområde så att samernas rättigheter överensstämmer med FN:s konventioner.

Därför vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Avser ministern att vidta åtgärder för att Sverige ska ratificera ILO-konvention 169 och i så fall när?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-03-20 Överlämnad: 2015-03-20 Anmäld: 2015-03-24 Sista svarsdatum: 2015-04-10 Svarsdatum: 2015-04-21
Debatt (9 anföranden)