Räddningsskolan i Skövde

Interpellation 2006/07:595 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 29 maj

Interpellation

2006/07:595 Räddningsskolan i Skövde

av Monica Green (s)

till försvarsminister Mikael Odenberg (m)

Sverige behöver en ökad kunskap och kompetens i landet om krishantering, inte mindre. Därför är det viktigt att fler får möjlighet att utbildas i krishantering, räddning, katastrof och beredskap. I dag har vi fyra bra räddningsskolor i landet; Skövde är en av dem. Alla fyra skolorna behövs även i framtiden, både med tanke på sina geografiska lägen, sina kompetensområden och sina utvecklingsmöjligheter.

Frågan är aktuell med anledning av den utredning. Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser, som lämnats till regeringen av utredaren Mats Sjöstrand.

I denna utredning finns förslag om att samla kompetensen inom krisberedskap till en myndighet, vilket är ett bra förslag för att skapa samordning och för att ge myndigheten den tyngd som dessa viktiga frågor kräver. Det handlar om Sveriges möjligheter att klara till exempel en epidemi eller en omfattande storm.

Det är mycket oroande att utredningen föreslår en stor neddragning av personal, liksom att man ska flytta delar av den nya myndigheten till Stockholm från andra platser i vårt land. Principen har ju varit att förlägga myndigheterna till olika platser i landet, utanför Stockholmsregionen.

Räddningsskolan i Skövde ligger i det befolkningstätaste stråket i Sverige med mycket bra kommunikationer både till Göteborg och Stockholm, och har sitt upptagningsområde från hela landet. Dessutom kan Räddningsskolan i Skövde samarbeta lätt med andra aktörer inom katastrofberedskap och har tillgång till ett mycket stort övningsfält. Skolan har därmed goda möjligheter att utvecklas.

Jag vill fråga försvarsministern om han är beredd att medverka till en nedläggning av räddningsskolor i vårt land, trots att det behövs ökade kunskaper om krishantering såväl nationellt som internationellt.

Är försvarsministern beredd att dra ned så mycket personal trots regeringens uttalade mål om fler i arbete?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-29 Anmäld: 2007-05-29 Besvarad: 2007-06-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (8 anföranden)