Psykisk ohälsa och sjukskrivningar

Interpellation 2017/18:247 av Erik Andersson (M)

av Erik Andersson (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Psykisk ohälsa ökar lavinartat i Sverige, och den grupp som främst är utsatt och representerad är unga kvinnor. Statistik från Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket pekar på detta, och även Bris vittnar om ökade kontakter gällande psykisk ohälsa. På så vis kan vi dra slutsatsen att vi inom en snar framtid kommer att ha fler vuxna som lider av psykisk ohälsa och dess följder.

Begreppet psykisk ohälsa är brett, och inom begreppet ryms bland annat stress, ångest och depression. I Sverige är depression en av de vanligaste psykiatriska diagnoserna. En av fem har diagnostiserats med depression minst en gång i livet. Av dessa har nästan var tredje fått diagnosen mer än en gång. Under 2016 uppgav 36 procent av befolkningen att de hade besvär med ängslan, oro eller ångest i någon grad, och högst andel återfinns bland unga kvinnor. Dessutom har sjukskrivningarna för reaktioner på svår stress ökat stort; mellan 2012 och 2015 mer än fördubblades antalet anmälningar om arbetsrelaterade sjukdomar till följd av stress. Trenden visar tydligt att psykisk ohälsa är något som behöver tas itu med omgående.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att ta itu med den ökade psykiska ohälsan hos kvinnor, som i allt större utsträckning resulterar i sjukskrivningar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-12-01 Överlämnad: 2017-12-04 Anmäld: 2017-12-05 Sista svarsdatum: 2017-12-20 Svarsdatum: 2018-01-23
Debatt (7 anföranden)