Psykiatrins behov av långsiktighet

Interpellation 2013/14:112 av Nylund Watz, Ingela (S)

av Nylund Watz, Ingela (S)

den 12 november

Interpellation

2013/14:112 Psykiatrins behov av långsiktighet

av Ingela Nylund Watz (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Att bli psykiskt sjuk eller drabbas av psykisk ohälsa påverkar inte bara en själv utan också familj och vänner. De flesta känner någon som är eller har varit drabbad av psykisk sjukdom eller mått psykiskt dåligt. En särskilt oroväckande trend är att den psykiska ohälsan växer bland ungdomar, framför allt bland unga kvinnor.

Mot denna bakgrund är det viktigt att den psykiatriska vården håller hög kvalitet och präglas av långsiktighet, men tyvärr tycks utvecklingen gå åt fel håll. Allt fler signaler pekar på att det finns stora brister när det gäller psykiskt sjukas möjlighet till vård, omsorg, boende, rehabilitering och sysselsättning.

En central aspekt handlar om psykiatrins styrning. I en debattartikel i Svenska Dagbladet riktar 164 olika företrädare för Stockholms psykiatri stark kritik mot det ersättningssystem som i dag används inom Stockholms läns landsting. Undertecknarna menar att vård- och stödinsatser anpassas till ett detaljerat poängsystem för att verksamheten ska hålla budgeten, oavsett om det motsvarar patientens behov eller ej. Följden blir kortsiktighet och byråkrati, i stället för långsiktig kvalitetsutveckling med patienten i fokus.

Jag vill därför fråga socialminister Göran Hägglund:

Föranleder de omvittnade missförhållandena ministern att vidta några åtgärder?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-11-12 Anmäld: 2013-11-12 Svar fördröjt anmält: 2013-11-14 Besvarad: 2013-12-03
Debatt (7 anföranden)