problematiken på bostadsmarknaden i storstäderna

Interpellation 2004/05:198 av Fridolin, Gustav (mp)

av Fridolin, Gustav (mp)

den 23 november

Interpellation 2004/05:198

av Gustav Fridolin (mp) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om problematiken på bostadsmarknaden i storstäderna

Miljöpartiet har länge arbetat för att motverka den desperata situationen på bostadsmarknaden i storstäderna genom införandet av en lex Stockholm. En sådan lex Stockholm skulle innehålla flera delar, bland annat åtgärder för att begränsa den svarta uthyrningen av lägenheter. Huvuddelen av lex Stockholm skulle vara att återinföra den bärande delen av den nu avskaffade bostadsansvisningslagen, där det reglerades att hyresrättslägenheter skulle överlämnas för förmedling inom den kommunala bostadsförmedlingen i den stund de kom att stå utan hyresgäst. Genom att på detta sätt stärka den kommunala bostadsförmedlingen skulle man kunna återfå en situation där också den som inte har stora ekonomiska tillgångar eller rätt kontakter har en möjlighet att få en hyresrätt i storstadsområdena. Bostadsbristen handlar i stora delar om att fler billiga hyresrätter måste byggas, men det är också viktigt att de lägenheter som faktiskt finns fördelas på ett rättvist sätt.

Skandalen inom Anna Johansson-Visborgs stiftelse där lägenheter har lämnats till andra än de som de varit avsedda för enligt stiftelsens statuter har lett till en diskussion om situationen på bostadsmarknaden. Grundproblemet är inte bara, som i de flesta skandaler av den här typen, att beslutsfattare högt upp i hierarkin tappar kontakten med medlemmarna, väljarna och "vanligt folks" moraluppfattning utan också att bostadsmarknaden i våra stora städer är sådan att det har blivit vanligt och nästan accepterat att gå utanför reglerna för att få tillgång till en lägenhet. Det bör betonas att detta inte är de enda missförhållanden vi hör talas om från bostadsmarknaden, alla grundade i att den bostadssökande oftast befinner sig i en mycket utsatt situation på en liten och oreglerad bostadsmarknad.

I samband med diskussionen efter skandalen inom Anna Johansson-Visborgs stiftelse har socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog uttalat att hon gärna skulle se att en ny bostadsanvisningslag återinförs. I Dagens Nyheter den 20 november ger hon följande svar på frågan: Hur tycker du att fackföreningsrörelsen borde förmedla sina lediga lägenheter?: "Den borgerliga regeringen tog bort den tvingande lagstiftningen som sade att alla fastighetsägare måste lämna lägenheter till bostadsförmedlingen. Efter det gjordes en frivillig överenskommelse med fastighetsägarna om att de skulle lämna hälften av sina lediga lägenheter till förmedlingen. Men på en bostadsmarknad som Stockholms går det inte att förlita sig på frivilliga överenskommelser! Dessutom tycker jag att hälften av lägenheterna är en alldeles för låg ambitionsnivå, fastighetsägarna borde lämna fler lägenheter till bostadsförmedlingen." Senare i intervjun uttrycker Ulvskog också att "jag hoppas verkligen att regeringen återinför den tvingande lagstiftningen. Det går inte att lämna en så överhettad bostadsmarknad som Stockholms åt moral och omoral. Det är grundfrågan i det här".

Mot bakgrund av det anförda och Marita Ulvskogs uttalande vill jag fråga samhällsbyggnadsministern:

Avser samhällsbyggnadsministern att verka för ett återinförande av en tvingande bostadsanvisningslag?

Hur avser samhällsbyggnadsministern att komma till rätta med den beskrivna problematiken på bostadsmarknaden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2004-11-23 Inlämnad: 2004-11-23 Svar fördröjt anmält: 2004-11-26 Besvarad: 2004-12-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.