Prioritering av utvecklingsstrategier

Interpellation 2014/15:590 av Helena Lindahl (C)

av Helena Lindahl (C)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Fem områden i Sverige har nyligen fått veta att deras utvecklingsstrategier inte är prioriterade för att bilda Leaderområden under programperioden 2014–2020. Detta till skillnad från förra programperioden, då all landsbygd i hela Sverige ingick i Leaderområden.

Nu har Jordbruksverket beslutat om prioritering av utvecklingsstrategierna utifrån helt nya principer. Därför har till exempel Skånes sju samtliga Leaderområden prioriterats och fått 324 miljoner kronor i reserverad budget. De fyra Norrlandslänen, som utgör mer än halva Sveriges yta, har fått 417 miljoner reserverat.

En urvalskommitté bestående av företrädare för Jordbruksverket, Hela Sverige ska leva, Naturskyddsföreningen, Hushållningssällskapet, LRF och SKL har varit delaktig i prioriteringen kring detta. Det som nu framkommer är att arbetet utifrån dessa organisationers perspektiv fungerat mindre bra och att man inte känner sig bekväm med Jordbruksverkets hantering av frågan.

De Leaderprogram som exempelvis bedrivits i Umeåregionen genom åren och som geografiskt omfattar delar av Umeå, Robertsfors, Nordmaling, Vindeln, Vännäs och Bjurholm har betytt väldigt mycket för landsbygdskommunerna i området. Bland annat har mindre samhällen, bygrupper och föreningar kunnat söka projekt för att kunna utveckla sin bygd. Projekten som genomfördes berikade landsbygden i dessa områden och har gett invånarna ökad framtidstro. Nu har Jordbruksverket valt att inte prioritera medel till Umeåregionen och ytterligare fyra områden i landet. Det kommer tyvärr att få negativa konsekvenser för landsbygdsutvecklingen i de berörda områdena. 

Mina frågor till statsrådet är därför följande:

 

– Vad avser statsrådet som ansvarig för jordbruksfrågor att göra för att säkerställa att medel för landsbygdsutveckling finns i hela landet?

– Avser statsrådet att agera för att motverka den nu uppkomna snedfördelningen av Leadermedel?

– Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att komma till rätta med det byråkratiska arbetssätt som Jordbruksverket medverkat till?

– Vad avser statsrådet att göra för att säkerställa att projekt för landsbygdsutveckling kan genomföras i de områden som nu inte blivit prioriterade av Jordbruksverket?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-13 Överlämnad: 2015-05-14 Anmäld: 2015-05-19 Svarsdatum: 2015-05-29 Sista svarsdatum: 2015-06-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)