Presstödet

Interpellation 2007/08:404 av Bernhardsson, Bo (s)

av Bernhardsson, Bo (s)

den 15 februari

Interpellation

2007/08:404 Presstödet

av Bo Bernhardsson (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Skälet till att presstödet finns är att det ska bidra till journalistisk mångfald och till att olika perspektiv och åsikter kommer till tals.

Presstödet har varit och är en viktig ingrediens i den svenska demokratin. Det bör behandlas som en sådan och inte som en inre marknadsfråga vilken som helst. Därmed är presstödet heller inte en fråga för EU-kommissionen och EU-systemet. Det är en nationell angelägenhet vilket också tidigare varit den svenska ståndpunkten.

Som ett utflöde av den senaste presstödsutredningen och den proposition som den förra socialdemokratiska regeringen lade på riksdagens bord skickades förslaget om reformerat presstöd till EU-kommissionen för kännedom – inte för att kommissionen skulle få möjlighet att överpröva lagförslaget vilket nu, genom den sittande regeringens handläggning, blivit resultatet. Det är inte långt till misstanken att de som vill se presstödet avvecklas tagit chansen att krypa bakom EU för att få sina drömmar förverkligade.

Den senaste presstödsutredningen diskuterade det nuvarande storstadspresstödet och presenterade också förslag om förändringar. Det går alltså mycket väl att diskutera sådana förändringar och andra. Men alldeles oavsett vad man anser i sakfrågorna, till exempel om storstadspresstödet, är presstödet en svensk angelägenhet och förändringar på området ska avgöras i Sveriges riksdag. Detta bör Sveriges regering klargöra för EU-kommissionen och i andra EU-sammanhang.

Är kulturministern beredd att nu vidta de mått och steg, och i så fall vilka, som krävs för att återföra frågan om presstödet till det nationella beslutsrummet?

Interpellationen är återtagen

Händelser

statustext: Interpellationen är återtagen Inlämnad: 2008-02-15 Anmäld: 2008-02-15 Återtagen: 2008-02-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.