Praktik genom Arbetsförmedlingen

Interpellation 2011/12:397 av Heydari, Shadiye (S)

av Heydari, Shadiye (S)

den 31 maj

Interpellation

2011/12:397 Praktik genom Arbetsförmedlingen

av Shadiye Heydari (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Arbetspraktik syftar till att arbetssökande ska få praktisk erfarenhet av ett yrke eller yrkesorientering för att kunna behålla och stärka yrkeskompetensen. Praktiktiden kan pågå under maximalt sex månader.

Prova-på-platser är till för att ge arbetslösa med ingen eller liten erfarenhet av svenskt arbetsliv en möjlighet att tidigt få kontakt med lämpliga arbetsgivare. Insatsen ska sättas in kort efter att Arbetsförmedlingen har gjort en kartläggning av den sökandes bakgrund, erfarenheter och önskemål. Prova-på-plats kan pågå i högst tre månader. Flertalet som påbörjar programmet är utrikes födda.

Praktisk kompetensutveckling syftar till att ge arbetssökande med tidigare yrkeserfarenhet en möjlighet att behålla kontakten med arbetslivet inom områden som överensstämmer med deras erfarenhet och utbildning. Praktisk kompetensutveckling kan vara upp till tre månader och kan erbjudas av privata och offentliga arbetsgivare samt ideella organisationer.

Praktikplatser är viktiga och har oftast en avgörande roll för den arbetssökandens framtid. Det finns en stor grupp av arbetssökanden i vårt land som går på ett antal praktikperioder som inte leder till något arbete. Anledningen till att undertecknad skriver denna interpellation är att många praktikanter med hjälp av Arbetsförmedlingen får ekonomiskt stöd till att praktisera under en period i hopp om att få ett arbete. Enligt den informationen undertecknad har fått av många deltagare är det så att många blir utnyttjade av arbetsgivaren på praktikplatsen. Arbetsförmedlingen har ett stort ansvar i detta eftersom det är den som betalar stödet till de oseriösa arbetsgivarna. Det måste finnas en bättre kontroll av de oseriösa arbetsgivarna.

Min fråga är därför om arbetsmarknadsministern är redo att ta initiativ till att se över problemet med att många deltagare i praktikplatserna blir utnyttjade av oseriösa arbetsgivare.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-05-31 Anmäld: 2012-05-31 Svar fördröjt anmält: 2012-06-11 Besvarad: 2012-06-25