Postservice i hela Sverige

Interpellation 2009/10:206 av Hultqvist, Peter (s)

av Hultqvist, Peter (s)

den 1 februari

Interpellation

2009/10:206 Postservice i hela Sverige

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Posten AB har nu beslutat att lägga ned sina 337 företagscenter över hela landet. 13 av dem finns i Dalarna. Från Postens sida meddelas nu att servicen i stället ska utökas via de så kallade postombuden vid bensinmackar och livsmedelsbutiker. Avvecklingen ska vara genomförd den 1 januari 2013.

Noterbart är att Postens beslut om radikala förändringar i verksamheten även denna gång fattas utan något försök till dialog med medborgare eller kommuner. Förändringar inom kassaservicen och lantbrevbäringen genomfördes under likartade former, det vill säga att de berörda meddelades det faktum som besluten innebär utan dialog.

Sammanfattningsvis innebär det som nu ska ske ett minskat serviceutbud och en försämrad statlig infrastruktur och ansvarstagande för en bra service i hela Sverige. Samtidigt aviserar Lars Högdahl i sin utredning Se medborgarna – för bättre offentlig service förslag som kan bana väg för att bygga upp en ny statlig serviceorganisation grundad på närvaro i landets alla delar.

Postens agerande och budskapet i Lars Högdahls utredning motsäger varandra. Mot bakgrund av statsrådet Mats Odells tidigare försiktigt positiva uttalanden om Högdahls utredning så framstår det som att regeringen ej kontrollerar skeendet inom statens olika verksamheter. Om en allvarlig avsikt finns att genomföra delar av eller hela det förslag till statlig serviceorganisation som Högdahl föreslår så är det märkligt om Posten AB:s åtgärder genomförs innan regering och riksdag tagit ställning till en helhetssyn på statens service i hela Sverige.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av de nu beslutade förändringarna i Posten AB:s verksamhet i förhållande till de förslag till en helhetssyn på statens service i hela landet som presenteras i Lars Högdahls utredning Se medborgarna – för en bättre offentlig service?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-02-01 Anmäld: 2010-02-02 Besvarad: 2010-02-12
Debatt (9 anföranden)