Postens tillhandahållande av betaltjänster för äldre och funktionshindrade

Interpellation 2008/09:296 av Johansson, Lars (s)

av Johansson, Lars (s)

den 30 januari

Interpellation

2008/09:296 Postens tillhandahållande av betaltjänster för äldre och funktionshindrade

av Lars Johansson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Under augusti månad 2008 ställde jag en skriftlig fråga om vilka åtgärder statsrådet Åsa Torstensson avsåg att vidta så att betaltjänster kunde finnas för funktionshindrade och äldre över 80 år på landsbygden utan lokal postservice efter den 28 november 2008 – alltså då Svensk Kassaservice skulle avvecklas.

I svaret jag fick den 28 augusti skrev statsrådet: När det gäller tillgång till betaltjänster i glesbygd för äldre personer och personer med funktionsnedsättning kommer de även i fortsättningen att ha tillgång till motsvarande tjänster som tidigare. Genom att Post- och telestyrelsen särskilt upphandlat även den tjänsten får alla som är berättigade till den, också tillgång till den. Vidare stod det i svaret: Skulle det vid återrapporteringen visa sig att tillgängligheten i någon del inte motsvarar det statliga ansvaret kommer jag naturligtvis att överväga nödvändiga åtgärder.

Efter detta klargörande besked har berörda äldre och funktionshindrade utgått från att statsrådets besked skulle gälla efter utsatt datum. Post- och telestyrelsen (PTS) har på sin hemsida under 2008 skrivit: Du som i dag på grund av ålder eller funktionsnedsättning får Din post till tomtgränsen och kan ta ut pengar och betala räkningar hos Postens lantbrevbärare vid Din bostad, får en liknande service från och med den 1 december 2008. Du som i dag har den här tjänsten, behöver inte anmäla Dig igen för att få den från och med den 1 december.

Beklagligtvis var detta för bra för att vara sant! Nu gäller nya besked. År 2009 står det på PTS hemsida att man ska ansöka om denna tjänst. Alla i hushållet måste vara minst 80 år och/eller ha en funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen måste påverka din förmåga att använda vanliga serviceställen, exempelvis banker eller butiker med banktjänster. Du kan behöva lämna in ett intyg som styrker ditt behov av tjänsten.

Vidare står det: Om du tror att du har rätt till tjänsten och vill ha ansökningshandlingar, ska du kontakta Brevgirot.

Informationen avslutas med följande: Bedömningen av vem som har rätt till tjänsten görs, precis som för den tidigare tjänsten, av Postens lantbrevbärare och postens utdelningschef i området.

Som sagt, det ska vara ett nytt ansökningsförfarande, så tidigare besked om att man inte behöver ansöka igen gäller plötsligt inte längre! Dessutom visar det sig att betaltjänsten nu kostar stora summor för den enskilde. Man måste betala en abonnemangsavgift på 128 kronor i månaden och 29 kronor för varje räkning man vill betala via lantbrevbäraren. Tidigare var det en årskostnad på omkring 200 kronor.

Mina frågor till statsrådet blir därför:

1. Vilka nödvändiga åtgärder vidtas nu för att leva upp till de besked som statsrådet lämnade den 28 augusti i fjol?

2. Vilka omedelbara åtgärder avser statsrådet att vidta gentemot PTS utifrån den klart felaktiga information som myndigheten lämnade under år 2008 till 5 500 hushåll med kassaservice via lantbrevbärare?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-01-30 Anmäld: 2009-02-09 Besvarad: 2009-02-13
Debatt (9 anföranden)