Postens förvärv av Strålfors AB

Interpellation 2005/06:371 av Pålsson, Anne-Marie (m)

av Pålsson, Anne-Marie (m)

den 28 april

Interpellation 2005/06:371 av Anne-Marie Pålsson (m) till näringsminister Thomas Östros (s)

Postens förvärv av Strålfors AB

Det statliga bolaget Posten AB har, för att stärka sin internationella konkurrenskraft, lagt ett bud på det börsnoterade bolaget Strålfors AB. Budet motsvarar ett åtagande från Postens sida på drygt 2 miljarder kronor. Det är med andra ord ett betydande åtagande från Postens sida, detta i synnerhet som Strålfors ännu inte visat några större vinster. Under 2005 redovisades en vinst på bara 25 miljoner kronor. Uppenbarligen räknar Postens ledning med betydande samordningsvinster, men i vad mån de verkligen uppstår är för tidigt att uttala sig om.

Posten är ett statligt aktiebolag utan något särskilt samhällsansvar. Bolaget har två uppdrag: public service-uppdraget att tillhandahålla post- och kassaservice samt att förse meddelandemarknaden med tjänster på rent kommersiella grunder. För sitt public service-uppdrag får Posten 400 miljoner kronor ur statsbudgeten. Men detta finansiella stöd har inte varit tillräckligt ty kassaservicen försämras kontinuerligt och för detta har Posten fått mycket kritik.

Intressant är också att de båda uppdragen bedrivs inom ramen för samma juridiska person @ Posten AB. Därigenom finns en risk att de båda uppdragen inte kan hållas tillräckligt ekonomiskt åtskilda utan medel som ska användas för public service-uppdraget kan användas i det kommersiella uppdraget. Det är exempelvis omvittnat svårt att rätt fördela kostnader för gemensamma funktioner på olika verksamhetsområden. Denna svårighet är ingalunda unik för Posten utan gäller alla bolag med multipla uppdrag. För inte så länge sedan kritiserades de svenska livbolagen just för att försäkringstagarna indirekt och smygvägen betalade för mycket och därigenom bidrog till att överföra medel till andra delar i bolagen.

När dessa risker är uppenbara är det viktigt att strukturer skapas, populärt kallade chinese walls, som gör att de båda uppdragen inte kan blandas samman.

Min fråga till näringsminister Östros är:

1.   Vilka åtgärder har ministern vidtagit för att etablera effektiva murar mellan verksamheterna?

2.   Vilka garantier har ministern införskaffat för att Postens expansionsplaner inte inverkar negativt på public service-uppdraget?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-04-28 Anmäld: 2006-04-28 Svar fördröjt anmält: 2006-05-09 Besvarad: 2006-06-08
Debatt (1 anföranden)