Post- och telestyrelsens befogenheter på postområdet

Interpellation 2002/03:271 av Ludvigsson, Anne (s)

av Ludvigsson, Anne (s)

den 3 april

Interpellation 2002/03:271

av Anne Ludvigsson (s) till statsrådet Ulrica Messing om Post- och telestyrelsens befogenheter på postområdet

Postmarknaden har varit avreglerad i drygt tio år. Fortfarande har dock Posten AB en dominerande ställning. Både på marknaden för enstaka brev och för sändningar. Marknadsandelen är över 99 % respektive 91 % enligt Post- och telestyrelsens senaste redogörelse till regeringen. Marknadsandelarna är till och med så stora att de antyder att Posten skulle kunna klassas som en superdominant enligt konkurrensreglerna. På andra marknader som avreglerats har bilden varit annorlunda även om det tidigare statliga monopolföretaget fortfarande har en mycket stark ställning. Vad är det som är så speciellt med postmarknaden?

Om man jämför med telesidan kan en möjlig förklaring vara att Post- och telestyrelsen har större befogenheter på telemarknaden jämfört med postmarknaden. Post- och telestyrelsen har i uppdrag att "främja en sund konkurrens" på radio- och teleområdet (SFS 1997:401). Motsvarande uppdrag saknas på postområdet.

Konkurrensverket har i Sverige traditionellt varit inriktat på att förhindra ökad dominans och att avslöja kartellbildningar. Avregleringsmarknader har däremot en särskild problematik. Det gamla monopolföretaget har en särställning sen lång tid tillbaka med stor kunskap om marknaden och upparbetade relationer med samtliga kunder. Ett sådant företag kan mycket enkelt ge olika former av rabatter för att få behålla sina kunder. Dessa kunder blir ofta positivt överraskade eftersom de inte varit vana vid att få rabatter. Det är därmed så att säga ingen som naturligen hör av sig till Konkurrensverket och framför klagomål på att de har fått stora rabatter. Det är nog tveksamt om någon hör av sig till Konkurrensverket även om de har fått små rabatter.

Post- och telestyrelsen presenterade den 12 mars i år en rapport med titeln "Nio år med postlagstiftningen @ en utvärdering. I rapporten beskrivs utförligt de konkurrensmetoder som Posten har använt såsom trohetsrabatter, exklusivitetsklausuler, årsbonussystem, prisjusterings- och prisuppgiftsklausuler samt geografisk prissättning. Post- och telestyrelsen konstaterar att Posten torde vara ett av de företag som träffats av flest anmälningar till Konkurrensverket och också flest beslut av Konkurrensverket enligt vilka Posten ansetts missbruka sin marknadsdominerande ställning.

Post- och telestyrelsen konstaterar följande:

"För det fall en konkurrensbegränsning skall ses som överlagd och resultatet av en företagsekonomisk kalkyl, vilket i många fall torde vara befogat, synes Postens kostnader i form av de ifrågavarande sanktionsavgifterna, m.m. inte på långt när balansera den vinst Posten gjort genom lagöverträdelserna" (s. 47).

För att konkurrera mot de lokala postoperatörerna har Posten enligt Post- och telestyrelsen offererat mycket låga priser för att konkurrera om små volymer post trots att försändelserna egentligen inte uppfyller kraven enhetlighet och försortering som bör vara en förutsättning för rabattering.

Samtidigt gör Post- och telestyrelsen bedömningen att "småsändningar" i intervallet 100@500 brev ofta är av avgörande betydelse för många lokala postoperatörer och att de får några av de större företagen på orten som kunder. Lokala postoperatörer är ofta enmansföretag med begränsad ekonomisk uthållighet varför det är viktigt att myndigheterna reagerar snabbt mot otillåtna konkurrensbegränsningar.

Post- och telestyrelsens slutsats är att Post- och telestyrelsen bör få i uppdrag att "främja en sund konkurrens" även på postmarknaden. Detta verkar som ett klokt förslag med tanke på att otillåtna konkurrensbegränsningar måste beivras snabbt på marknaden för enstaka försändelser och att kunder inte automatiskt klagar på att de erhållit rabatter vad gäller stora sändningar. Det verkar också som ett klokt förslag mot bakgrund av att Posten AB fortfarande har en så dominerande ställning.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet Ulrica Messing:

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att stärka Post- och telestyrelsens roll vad gäller att främja en sund konkurrens även på postområdet?

Vilka initiativ tänker ministern ta för att få en fungerande konkurrens på postområdet?

Hur tänker ministern agera för att avregleringen av postmarknaden ska bli lika framgångsrik som för telemarknaden och en del andra marknader?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-04-03 Anmäld: 2003-04-03 Svar fördröjt anmält: 2003-04-14 Besvarad: 2003-04-29