Politisk information i skolan

Interpellation 2009/10:263 av Ringholm, Bosse (s)

av Ringholm, Bosse (s)

den 19 februari

Interpellation

2009/10:263 Politisk information i skolan

av Bosse Ringholm (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Som ett led i det demokratiska samtalet är det viktigt att politiska partier och ungdomsförbund ges möjlighet att informera om sin politik och verksamhet i grundskolor, gymnasieskolor och så vidare. Det finns oroande tecken på att både kommunala och privata skolor förbjuder eller är tveksamma till sådan information.

Regeringen och de centrala skolmyndigheterna har ett ansvar för att tydliga signaler lämnas till berörda skolhuvudmän. I sista hand måste naturligtvis beslut om tid och former för sådan information fattas på det lokala planet.

Jag vill därför fråga utbildningsministern vilka initiativ han tänker vidta för att säkerställa att politisk information från partier och ungdomsförbund på skolor ges utrymme som en del i samhällsundervisningen.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-02-19 Anmäld: 2010-03-01 Besvarad: 2010-03-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)