Polisutbildningen i Umeå

Interpellation 2016/17:620 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Otryggheten i Sverige ökar. Enligt Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning angav 19 procent av svenskarna att de var otrygga. Detta är en ökning med 4 procentenheter jämfört med nivån under åren 2012–2015. Totalt anmäldes 1 ½ miljon brott under 2016, och bland de kategorier av anmälda brott som ökade mest i antal under 2016 finns brott mot person.

Trots detta lanserade regeringen sin första satsning på polisen först i augusti 2017, tre fjärdedelar in i mandatperioden. Tiden sedan regeringen tillträdde har kantats av otillräckliga resurser, avhopp och svårigheter att fylla platserna på landets polisutbildningar, en mycket oroande utveckling i ljuset av den ökande otryggheten.

I Umeå är utvecklingen extra oroande. År 2016 erbjöd polisutbildningen i Umeå 250 platser, men endast 212 av dessa tillsattes. Under 2017 erbjöds 550 platser. 236 av dessa tillsattes. Utvecklingen är skrämmande, och utan fler poliser kommer otryggheten i samhället att fortsätta öka. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Hur ser ministern på utvecklingen, och vilka åtgärder planerar ministern att vidta för att fylla polisutbildningen i Umeå?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-09-05 Överlämnad: 2017-09-06 Anmäld: 2017-09-07 Sista svarsdatum: 2017-09-20 Svarsdatum: 2018-01-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)