Polisens verksamhet

Interpellation 2005/06:193 av Johansson, Jörgen (c)

av Johansson, Jörgen (c)

den 12 januari

Interpellation 2005/06:193 av Jörgen Johansson (c) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Polisens verksamhet

Polisen är en av grundstenarna för att uppfylla målet för att alla människor ska känna trygghet. Då polisens mål är att alla människor ska känna trygghet i samhället är ambitionen mycket högt ställd varvid kravet på polisen blir stort. Det innebär bland annat att polis ska finnas i alla bygder, vara synlig på gator och torg samt finnas till hands när behov finns. Detta ställer stora krav på såväl organisation, ansvarsområden som till viss del antal poliser som finns att tillgå.

Rikspolischefen har uttalat att "man kan fråga sig om poliser ska sprätta omkring på Östermalmstorg". Uttalandet visar på en negativ syn på patrullerande polis vilket också tydliggörs när rikspolischefen betonar att ökad patrullering och polisnärvaro har låg prioritet i landets högsta polisledning. Den syn som rikspolischefen uttalar stämmer knappast med den syn landets polisstyrelser uttalar då man betonar att närhet och synlighet är av stor betydelse för snabba insatser. Den synliga polisen har givetvis också en brottsförebyggande effekt.

Renodlingen av polisens arbetsuppgifter bidrar till en polis som lever i sin egen värld. Den folkliga polisen, som är i allmänhetens tjänst, verkar ha försvunnit till förmån för en mer kommandoinriktad polis. Tillslag, specifik brottsbekämpning och total avsaknad av förebyggande polisarbete framstår alltmer tydligt som en framtidsinriktning för svensk polis som stöds av landets polisledning. Den centrala styrningen av polisen blir allt tydligare medan landets polisstyrelser alltmer får framtoningen av regional gisslan.

För att återskapa den lokalt förankrade polisen måste ansvar och befogenheter gå hand i hand. Det lokala inflytandet över polisen måste öka. Givetvis ska det finnas målformuleringar för polisens arbete men huruvida patrullerande polis ska finnas eller ej ska inte vara en fråga för en rikspolischef. Den centralstyrda polisorganisationen har knappast visat sig vara den effektivaste lösningen. Avsaknaden av lokal kännedom hos polisen och därmed grogrund för en hårdare attityd i samhället har präglat senare års utveckling. Den toppstyrning som sker inom polisen synes prägla hela systemet. Exempelvis tillsätter inte regionernas polisstyrelser sina chefstjänstemän. Dessa har i stället sin största "trohet" gentemot centralnivå. I ett sådant system kan inte ansvar utkrävas av de regionala styrelserna. Trots det framställs de regionala polisstyrelserna som ansvariga gentemot allmänheten. Styrsystemet är alltså oklart vilket verkar prägla hela polisens organisation och viljeinriktning i dag.

Min fråga till statsrådet är:

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att stärka det lokala och regionala inflytandet över polisens verksamhet så att en polisverksamhet bedrivs som uppfyller målet om befolkningens känsla av trygghet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2006-01-12 Anmäld: 2006-01-17 Besvarad: 2006-01-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.