Pm om utnämningsmakten

Interpellation 2006/07:149 av Hultqvist, Peter (s)

av Hultqvist, Peter (s)

den 8 december

Interpellation

2006/07:149 Pm om utnämningsmakten

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Den statliga utnämningspolitiken var före valet föremål för debatt. I ett högt tonläge och med hårda argument utlovades stora reformer från de borgerliga partierna. För några veckor sedan hade vi en interpellationsdebatt kring frågan där ansvariga statsrådet Mats Odell i betydligt nedtonade ordalag lovade att återkomma till riksdagen med regeringens förslag.

Mindre än en vecka senare presenterar statministern ett niopunktsprogram för reformering av utnämningsmakten. Detta sker i form av ett pm, exklusivt för en trängre krets journalister. Dokumentets status är för mig oklar och dess innehåll okänt, annat än det som refererats i pressen.

Detta är givetvis inte ett tillfredsställande sätt att hantera information mellan regeringen och det utskott i riksdagen som ansvarar för frågans behandling.

Därför ställde Berit Andnor (s) en skriftlig fråga till statsministern om när hans pm skulle presenteras för riksdagen. Svaret kom från statsrådet Mats Odell som därmed uppenbarligen är ansvarig för det som statsministerns pm innehöll. Svaret löd så här:

I budgetpropositionen anger regeringen att utnämningspolitiken ska reformeras och att regeringen omedelbart kommer att påbörja ett arbete i syfte att genomföra förändringar i rekryteringsprocessen avseende myndighetschefer och vissa andra högre befattningshavare. Vidare anges att detta på omedelbar sikt kommer att innebära att de kravprofiler som upprättas inför en chefrekrytering görs offentliga.

I en interpellationsdebatt den 14 november redovisade jag att ett reformarbete avseende utnämningspolitiken initierats. I den pm som Berit Andnor hänvisar till, och som naturligtvis finns tillgänglig för den som önskar få del av den, redovisas bland annat hur vi i Regeringskansliet påbörjat det reformarbetet. Jag framförde vid interpellationsdebatten att jag avsåg att återkomma med besked om den närmare utformningen av den nya processen. Det är det fortfarande min avsikt att göra.

Detta svar innehåller förvisso ingen ny, men väl intressant, information. Uppenbarligen anser statsrådet att det inte finns någon anledning att hålla riksdagen, via ansvarigt utskotts ordförande, informerad kring innehållet i utnämningspolitiken, inte ens på en direkt fråga. Detta är inte ett seriöst beteende.

Statsrådets nonchalanta inställning till relationerna mellan departementet och riksdagens konstitutionsutskott känns mycket märklig. Förvisso kan konstitutionsutskottets ordförande som alla andra begära hos departementet att få ta del av en allmän handling. En sådan ordning känns dock främmande för den tradition och praxis som utvecklats och kan också ge en bild av hur departementet ser på riksdagen och dess ledamöter som jag utgår från inte är avsiktlig.

Mina frågor till statsrådet Odell är därför:

Kommer statsrådet Odell att se till att pm:et om utnämningspolitiken presenteras för riksdagen och det utskott som där ansvarar för frågorna om utnämningsmakten?

I så fall, på vilket sätt kommer det att ske?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-12-08 Anmäld: 2006-12-11 Besvarad: 2006-12-22
Debatt (9 anföranden)