Pliktverkets regionkontor i Östersund

Interpellation 2005/06:352 av Larsson, Håkan (c)

av Larsson, Håkan (c)

den 12 april

Interpellation 2005/06:352 av Håkan Larsson (c) till försvarsminister Leni Björklund (s)

Pliktverkets regionkontor i Östersund

Med hänvisning till regeringens sparkrav har Pliktverkets generaldirektör fattat inriktningsbeslut om att verkets regionkontor i Östersund och Karlstad ska läggas ned. Verksamheten ska, enligt planen, koncentreras till storstadsområdena och kontoren i Stockholm, Göteborg och Kristianstad.

 

Om planerna fullföljs innebär detta att ett regionkontor, Östersund, som har 67 procent av landets yta som upptagningsområde med för närvarande ungefär 7000 mönstrande ungdomar varje år läggs ned. Vid kontoret arbetar idag ett 40-tal anställda. Hur en nedläggning av Östersundskontoret skulle hanteras vet man inte utan en utredning måste ske. Antingen måste Pliktverkets personal i Stockholm göra tillfälliga utflykter till verkligheten i norr eller också måste de mönstringsskyldiga resa till huvudstaden.

 

Viktigt i sammanhanget är att aktuella siffror visar intresset bland de unga för att göra värnplikten är störst i Jämtlands län och Västernorrlands län, medan den är lägst i Stockholms- och Göteborgsregionerna. Ändå väljer generaldirektören att föreslå att Pliktverkets verksamhet ska centraliseras just dit.

 

Att verkets organisation behöver anpassas till det minskande antalet mönstrande behöver inte med automatik innebära en centralisering av verksamheten till storstadsområdena. Det finns också skäl att pröva om Pliktverket kan ges nya uppgifter som kompletterar grunduppgiften. Det kan exempelvis finnas goda möjligheter för ett samarbete mellan Pliktverket och Folkhälsoinstitutet i Östersund. Likaså är det troligt, och önskvärt, att även kvinnlig mönstringsplikt kan komma att införas i framtiden - och därmed skulle uppgifterna för Pliktverket öka.

 

Just nu pågår en omlokalisering av statlig verksamhet som kompensation för garnisonsnedläggningar och andra militära indragningar, bland annat till Östersund. Att samtidigt lägga ned en väl fungerande statlig myndighet i Östersund - och centralisera dess verksamhet till Stockholm - framstår som märkligt och visar bristen på helhetssyn. Vad är det som egentligen säger att det inte vore bäst att behålla regionkontoren i Kristianstad, Karlstad och Östersund och i stället lägga ned Stockholms- och Göteborgskontoren?

 

Mot denna bakgrund vill jag fråga försvarsministern vilka avvägningar som regeringen avser att göra när det gäller Pliktverkets verksamhet i framtiden.
………………………………………

Håkan Larsson (c)


                 Överlämnas enligt uppdrag


                 Ulf Christoffersson

 

 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-04-12 Anmäld: 2006-04-18 Svar fördröjt anmält: 2006-04-24 Besvarad: 2006-05-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)