Plastpåseskattens effektivitet

Interpellation 2020/21:462 av Eric Westroth (SD)

av Eric Westroth (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Sverige har anpassat sin politik på området punktskatter för miljövänliga syften utifrån gällande ambitioner på EU-nivå. Den uppställda målsättningen gäller att vi i Europa ska konsumera 40 plastpåsar eller mindre per person senast år 2025.

Det står regeringen fritt att välja verktyg för att nå målsättningen, men regeringen har valt punktskatt som metod om nominellt 3 kronor per vanlig plastkasse. Bruttoeffekten när moms räknas in blir de facto egentligen 3 kronor och 75 öre, och plastpåseskatten slår hårt mot stora barnfamiljer med låga inkomster, något som regeringen medvetet valt att kommunicera till allmänheten.

Experter och professionella bedömare med både ämnes- och branschkunskaper har varit starkt kritiska till punktskatten på plastbärkassar. De påtalar flera problem.

Bland annat tycks regeringen inte ha tagit i beaktande att reformen leder till större negativa miljöeffekter, vilket kan uppfattas som underligt med tanke på reformens uttalade syfte. Användningen av tygkassar och papperspåsar samt köpta avfallspåsar på rulle, utan miljöpunktskatt, ökar till följd av reformen. Summerat innebär det ökad användning av kassar som leder till större negativ miljöeffekt både sett till produktionsprocessen och sett till återvinning. Det är ett slag mot den cirkulära ekonomin.

Samtidigt innebär reformen att skatteintäkterna inte alls blir så höga som regeringen hade hoppats på. Regeringens prognos på för år 2021 kommer inte att infrias. Redan efter införandet syns indikationer på ett drastiskt tapp om cirka 70 procent av användningen av plastbärkassar. Beskattningsunderlaget flyttas bort till andra kassar.

Sammantaget kan sägas att reformen ser ut att varken gynna miljön eller de offentliga finanserna på ett skäligt sätt.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Är det ministerns uppfattning att punktskattereformen både varit och även framledes väntas vara framgångsrik, eller kommer ministern att vidta några förändringar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-11 Överlämnad: 2021-02-12 Anmäld: 2021-02-23 Svarsdatum: 2021-02-26 Sista svarsdatum: 2021-03-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)