personal inom offentlig verksamhet

Interpellation 2001/02:453 av Larsson, Maria (kd)

av Larsson, Maria (kd)

den 26 april

Interpellation 2001/02:453

av Maria Larsson (kd) till utbildningsminister Thomas Östros om personal inom offentlig verksamhet

Bristen på personal inom offentlig verksamhet tilltar och tenderar att bli allt större beroende på ökande pensionsavgångar. Utbildningsplatserna har utökats eller planerats utökas med exempelvis närmare 1 000 platser på sjuksköterskeutbildningen och en särskild lärarutbildning ska ge 4 000 nya behöriga lärare de närmaste åren.

Kommunförbundet har beräknat att det kommer att fattas 23 000 lärare med pedagogisk utbildning år 2005. Ca 12 000 kommer att saknas i grundskolan. 2010 kommer det att saknas 18 000 lärare, men då huvudsakligen i gymnasieskolan.

Landstingsförbundet räknar i sin senaste prognos med att det trots ökad utbildning och andra rekryteringsåtgärder kommer att kvarstå ett behov på 1 500@2 000 sjuksköterskor, en brist som riskerar att öka.

Situationen kommer alltså att bli akut om inte ytterligare insatser görs för att öka antalet utbildade inom dessa sektorer.

Med hänvisning till det anförda vill jag ställa följande fråga till statsrådet Thomas Östros:

Vad avser ministern att göra för att ytterligare öka utbildningsinsatserna för personal till skola, vård och omsorg?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2002-04-26 Anmäld: 2002-05-14 Besvarad: 2002-06-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)