Personal- och närvaroliggare

Interpellation 2011/12:324 av Persson, Peter (S)

av Persson, Peter (S)

den 12 april

Interpellation

2011/12:324 Personal- och närvaroliggare

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

För ungefär ett år sedan hade jag en interpellationsdebatt med statsrådet rörande personal- eller närvaroliggare kombinerat med oannonserade kontrollbesök. Detta har sedan länge funnits i restaurang- och frisörsbranscherna med god effekt mot oseriösa företagare, illojal konkurrens, svartarbete och skattefusk.

Regeringens utredare föreslog i september 2009 att detta system skulle utvidgas till fler branscher.

I debatten den 29 mars 2011 sade statsrådet: "De förslag som lades fram i utredningen Närvaroliggare och kontrollbesök har remissbehandlats. Remissinstanserna har många synpunkter på förslagen. Det är därför inte möjligt att låta förslagen gå direkt till lagstiftning, utan en omarbetning är nödvändig. Dessutom har en särskild utredare tillsatts för att utreda frågan om månadsvisa kontrolluppgifter. Han ska redovisa sina förslag den 21 april. Det kan finnas anledning att avvakta de förslagen innan vi överväger att utöka personalliggarsystemet."

Inget har hänt i ärendet och statsrådet har nu övervägt frågan ett helt år och i dagarna rapporteras om skattefusket i tvätteribranschen. Detta är en bransch som tillsammans med byggbranschen har diskuterats som en av de branscher till vilka det här systemet borde utvidgas till att gälla för.

Jag är både förvånad och upprörd över statsrådets nonchalanta hantering av frågan och att han i den tidigare interpellationsdebatten gett falska förespeglingar om att åtgärder var på gång.

Mina frågor till statsrådet är:

Avser statsrådet att komma med förslag i höst på en utvidgning av systemet med personal- eller närvaroliggare?

Mot bakgrund av vilka fakta och omständigheter har ärendet blivit liggande på departementet utan effektuering?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-04-12 Anmäld: 2012-04-12 Svar fördröjt anmält: 2012-04-26 Besvarad: 2012-05-25
Debatt (7 anföranden)