Personal- eller närvaroliggare, månadsvisa kontrolluppgifter och annan skattekontroll

Interpellation 2012/13:80 av Olsson, Hans (S)

av Olsson, Hans (S)

den 31 oktober

Interpellation

2012/13:80 Personal- eller närvaroliggare, månadsvisa kontrolluppgifter och annan skattekontroll

av Hans Olsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Den 29 mars 2011 meddelande statsrådet i den senaste interpellationsdebatten om personal- eller närvaroliggare följande:

”De förslag som lades fram i utredningen Närvaroliggare och kontrollbesök har remissbehandlats. Remissinstanserna har många synpunkter på förslagen. Det är därför inte möjligt att låta förslagen gå direkt till lagstiftning, utan en omarbetning är nödvändig. Dessutom har en särskild utredare tillsatts för att utreda frågan om månadsvisa kontrolluppgifter. Han ska redovisa sina förslag den 21 april. Det kan finnas anledning att avvakta de förslagen innan vi överväger att utöka personalliggarsystemet.”

I budgetpropositionen för 2013 annonserades närvaroliggare för tvätteribranschen. Några propositioner om närvaroliggare i byggbranschen eller om månadsvisa kontrolluppgifter föreligger inte i höst. Inte heller finns något sagt om taxibranschen trots flera år av upprepade krav på tömningscentraler. Även på andra områden finns olika krav på skattekontroll som försenas och viftas bort utifrån att de stör regelförenklingsarbetet, ett arbete som Riksrevisionen i sin rapport (2012:6) konstaterar att få företag säger sig ha märkt något av. Samtidigt sker fusk på ständigt nya områden och den grova organiserade brottslighetens skattefusk samt illojal konkurrens plågar och pressar hederliga företagare i allt fler branscher.

Mina frågor till statsrådet är:

När kommer närvaroliggare i fler branscher och i synnerhet inom byggbranschen i kombination med krav på månadsvisa kontrolluppgifter?

Vilka andra initiativ mot den grova organiserade brottslighetens skattefusk och illojal konkurrens tar statsrådet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-10-31 Anmäld: 2012-11-05 Svar fördröjt anmält: 2012-11-16 Besvarad: 2012-12-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (58 anföranden)