Pensionärsskatten och jämställdheten

Interpellation 2009/10:63 av Bjurling, Laila (s)

av Bjurling, Laila (s)

den 26 oktober

Interpellation

2009/10:63 Pensionärsskatten och jämställdheten

av Laila Bjurling (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Före 2010 års budget visade beräkningar att 57 procent av regeringens samlade skattesänkningar gått till män och 43 procent till kvinnor. Den rikaste tiondelen av befolkningen som då hade tjänat mest på regeringens politik bestod till 76 procent av män. De har fått 23 procent av skattesänkningarna och haft en exceptionellt god inkomstutveckling. Föga talar för att regeringens skatteförändringar i budgeten för 2010 ändrat på detta faktum. I sin proposition Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag skriver regeringen att det fjärde steget i förvärvsavdraget statistiskt beräknas fördelas så att 56 procent går till män och 44 procent till kvinnor.

Sverige har 1,7 miljoner ålderspensionärer varav ca 55 procent är kvinnor. Till detta kommer en halv miljon förtidspensionärer vars majoritet också utgörs av kvinnor.

Pensionärer får genom statsrådets politik en högre skatt, en pensionärsskatt. Det är uppenbart att denna särskilt drabbar kvinnor. De pensionärer som är kvinnor har också i genomsnitt en lägre inkomst än de män som är pensionärer varför den extra beskattningen blir särskilt tung att bära. Förvisso kommer det förhöjda grundavdraget att öka kvinnors nettoinkomster mer än mäns men skillnaderna utifrån förvärvsavdraget lär kvarstå.

Därför frågar jag nu finansministern:

1. Mot bakgrund av vilka fakta och omständigheter har finansministern valt en skattepolitik, som enligt vad ovan anförts, särskilt gynnar män?

2. Vilka initiativ avser finansministern att ta för att minska den ekonomiska klyftan mellan förvärvsarbetande och pensionärer?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-10-26 Anmäld: 2009-11-02 Svar fördröjt anmält: 2009-11-10 Sista svarsdatum: 2009-11-16 Besvarad: 2009-12-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (46 anföranden)