Pensionärernas högre skatt och Gävleborgs utveckling

Interpellation 2009/10:75 av Lindestam, Åsa (s)

av Lindestam, Åsa (s)

den 28 oktober

Interpellation

2009/10:75 Pensionärernas högre skatt och Gävleborgs utveckling

av Åsa Lindestam (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Åldersstrukturen i Gävleborgs län är problematisk, många kommuner har ett problem i en allt högre andel invånare som är pensionärer samtidigt som antalet barn och unga relativt sett blir färre. Länet har 55 000 personer som är 65 år och äldre på en befolkning av 276 000.

Det är viktigt att våra äldre kan försörja sig på de pensioner de får. Kanske extra viktigt är det för just Gävleborgs län eftersom vi samtidigt har många arbetslösa som då a-kassan försämrats i högre utsträckning tvingas vända sig till kommunens försörjningsstöd.

Gävleborgs län har slutligen väldigt många med sjuk- och aktivitetsersättning. De utgjorde i december 2008 ca 19 000 och Gävleborg låg på femte plats bland rikets län vad gäller antalet medborgare med sjuk- och aktivitetsersättning.

Nästa år får både ålders- och förtidspensionärerna en sänkning i sina pensioner. Denna kompenseras inte av regeringens förslag på ytterligare sänkt skatt för pensionärerna. Trots regeringens sänkning kvarstår också den orättvisa skillnaden i beskattning mellan pensionärer och förvärvsarbetande. De förvärvsarbetandes skatt sänks nämligen 2010 genom ett fjärde steg i förvärvsavdraget i lika hög grad som pensionärernas genom ytterligare förhöjt grundavdrag.

Mina frågor till finansministern är:

1. Avser finansministern att ta initiativ till att avskaffa pensionärsskatten och i så fall med vilket tidsperspektiv?

2. Mot bakgrund av den allt högre andelen pensionärer i Gävleborgs län, hur avser finansministern att genom sin ekonomiska politik stödja en bättre utveckling av Gävleborgs län när det gäller pensionärernas försörjning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-10-28 Anmäld: 2009-11-02 Svar fördröjt anmält: 2009-11-10 Besvarad: 2009-12-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.