Pensionärerna och skatten

Interpellation 2009/10:202 av Bjurling, Laila (s)

av Bjurling, Laila (s)

den 28 januari

Interpellation

2009/10:202 Pensionärerna och skatten

av Laila Bjurling (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Statsrådet har medvetet skapat en skatteskillnad mellan pensionärer och förvärvsarbetande, en skatteklyfta som successivt ökats.

Pensionärernas Riksförbund (PRO) har i en rapport gjort en jämförelse av beskattningen för en löntagare och en pensionär vars månadsinkomster 2006 var 14 000 kronor. Deras respektive inkomstutveckling har beräknats och på basis av denna den växande klyftan i nettoinkomster genom skillnaden i beskattningen. Skillnaden i skatt var 2006, alltså före förvärvsavdragets införande, 0 kronor.

En mer förenklad jämförelse är att med en inkomst på 14 000 kronor i månaden (kommunalskatt 31 kronor) inkomståret 2010 betalar pensionären 3 358 kronor i skatt medan löntagaren betalar 2 676 kronor, skillnaden är 682 kronor.

PRO har vidare låtit en forskningsassistent vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet granska beskattningen av pensionärer respektive löntagare i 18 länder. Dessa utgörs av de gamla EU-15-staterna samt Norge, Australien och USA. Resultatet sammanfattas av forskaren på följande sätt: Sverige är det enda av de jämförda länderna där pensionerna genomgående belastas högre än arbetsinkomsterna.

Mina frågor till finansministern är:

1. Kan finansministern stödja sig på någon grund för att Sveriges pensionärer ska betala högre skatt än pensionärerna i övriga jämförbara medlemsstater inom EU och välfärdsstater i övrigt?

2. Vad ämnar finansministern göra så att skillnaden i beskattning mellan pensionärer och löntagare vid lika inkomster upphör?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-01-28 Anmäld: 2010-01-29 Svar fördröjt anmält: 2010-02-05 Besvarad: 2010-03-05