Parboendegaranti

Interpellation 2011/12:408 av Karlsson, Christina (S)

av Karlsson, Christina (S)

den 1 juni

Interpellation

2011/12:408 Parboendegaranti

av Christina Karlsson (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Frågan om de äldres rätt att bo tillsammans hela livet, även när den ena inte längre klarar av att ta hand om sin maka/make, har diskuterats länge. Nu har debatten lett så långt att regeringen planerar en proposition om parboendegaranti.

Det är självklart att par som delat ett långt liv får rätten att fortsätta att leva tillsammans livet ut.

Denna garanti väcker dock en del frågor om hur den kommer att fungera i verkligheten, när friska äldre kan flytta in till vård- och omsorgsboenden. Redan i dag är platsbehovet stort inom äldreomsorgen i och med att vi blir allt äldre. Parboendegarantin kommer ytterligare att öka trycket på kommunerna att skapa fler platser. Dessutom kommer det att krävas att en hel del av nuvarande boenden byggs om, så att det finns rum för två personer.

Det finns många fler frågor som kräver sitt svar, som till exempel vad som händer med den efterlevande när den vårdbehövande dör.

Garantin sägs träda i kraft redan i höst, vilket ställer krav på kommuner att planera för denna möjlighet. Inte minst handlar det om resurser till att skapa fler platser och bygga om befintliga boenden.

Hur stor bedömer statsrådet efterfrågan vara på parboende?

Hur många räknar statsrådet kommer att flytta in till äldreboenden utan att ha vårdbehov?

Kommer kommunerna att få utökade resurser för att kunna bygga ut äldreboendet till följd av garantin?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2012-06-01 Anmäld: 2012-06-01 Återtagen: 2012-06-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.