Pandemiberedskap och vaccinförsörjning

Interpellation 2006/07:32 av Johansson, Ylva (s)

av Johansson, Ylva (s)

den 26 oktober

Interpellation

2006/07:32 Pandemiberedskap och vaccinförsörjning

av Ylva Johansson (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Den fågelinfluensa (H5N1) som smittat många fåglar över hela världen och som i ett antal fall även har smittat människor har visat sig vara mycket allvarlig med mycket hög dödlighet för människor. Om det aktuella influensaviruset skulle mutera så att det kan smitta från människa till människa står världen inför ett mycket stort hot.

Spridningen av fågelinfluensa har aktualiserat frågan om vilka möjligheter vi i Sverige har att vid influensapandemier skydda oss med vacciner och andra läkemedel. Den svenska vaccinmarknaden är liten och helt beroende av import av influensavaccin. Någon svensk statlig produktion av vacciner finns inte. Världens nuvarande produktion av influensavaccin täcker inte behovet vid en pandemi. I en pandemisituation finns ingen garanti att vi genom import av influensavaccin kan täcka det nationella behovet.

Baserat på tidigare pandemier och WHO:s beräkningar kan 25@30 % av befolkningen insjukna under en pandemi; i Sverige skulle detta innebära två tre miljoner människor. Vid en pandemi måste man invänta identifikation av viruset innan en vaccinproduktion kan starta.

Frågan om vaccinproduktion är alltså en mycket viktig fråga.

Mot bakgrund av detta tillsatte den socialdemokratiska regeringen en särskild förhandlingsman, generaldirektör Lars Rekke, som fick i uppdrag att ta fram ett konkret förslag till en ny svensk vaccinfabrik i samarbete med någon lämplig vaccinproducent.

Dessutom vidtogs flera andra åtgärder för att stärka beredskapen vid en pandemi. Man såg bland annat till att ta fram en pandemiplan och såg till att berörda myndigheter samarbetar i ett pandemiråd. Den socialdemokratiska regeringen avsatte även ekonomiska medel, 200 miljoner kronor för 2006, för vaccinproduktion.

I den budgetproposition som nyligen lämnats till riksdagen redovisar den nya alliansregeringen inga ambitioner, inga konkreta förslag och inga planer när det gäller att säkerställa vaccintillgång för hela Sveriges befolkning. Regeringens passivitet har lett till att den särskilde förhandlingsmannens arbete nu avstannat.

Mot bakgrund av det anförda vill jag ställa två frågor till statsrådet:

1.   Hur avser statsrådet att säkerställa Sveriges beredskap vid en pandemi och tillgången till vaccin för hela svenska folket?

2.   Kommer statsrådet att ge den särskilde förhandlaren, generaldirektör Lars Rekke, i uppdrag att omedelbart återuppta sitt arbete enligt de direktiv han fick av den tidigare regeringen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-10-26 Anmäld: 2006-10-26 Svar fördröjt anmält: 2006-11-07 Besvarad: 2006-11-17
Debatt (8 anföranden)