Översyn av terrängkörningslagens betydelse för skoterkörningen

Interpellation 2017/18:518 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Den 23 april kungjorde regeringen att man tillsätter en utredning om en översyn av terrängkörningslagen. Ett flertal aktörer pekar nu på att en konsekvens av utredningen kan bli att skoterkörning begränsas till leder och friåkningsområden. Faktum är att miljöministern själv har öppnat för att sådana förslag kan bli aktuella.

Detta skulle innebära en stor förändring för skoterförare mot nuvarande lagstiftning. Utgångspunkten för terrängkörningslagen är redan i dag att all körning med motorfordon i terrängen är förbjuden. Men om marken är väl snötäckt och det är uppenbart att det inte finns någon risk för skador på skogsplanteringar eller jordbruksmark är det i dagsläget tillåtet att trafikera marken med markägarens tillåtelse. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

Avser ministern att gå vidare med dessa inskränkningar av skoterkörningen?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2018-04-27 Överlämnad: 2018-04-30 Anmäld: 2018-05-02 Återtagen: 2018-05-15 Sista svarsdatum: 2018-05-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.