Översyn av försvarsförordningen för bättre stöd vid krig, kris eller olycka

Interpellation 2007/08:171 av Jarl Beck, Inger (s)

av Jarl Beck, Inger (s)

den 15 november

Interpellation

2007/08:171 Översyn av försvarsförordningen för bättre stöd vid krig, kris eller olycka

av Inger Jarl Beck (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

De frivilliga försvarsorganisationerna spelar en viktig roll i det svenska försvaret och för samhällets säkerhet. De ska utifrån Försvarsmaktens och Krisberedskapsmyndighetens behov stödja med tjänster och personal.

Försvarsmaktens och samhällets behov blir alltmer föränderliga och andelen frivilliga organisationer som kan stödja vid krig, kris eller olycka varierar. Frivilligförordningen reglerar vilka organisationer som får räknas som frivilliga försvarsorganisationer och begränsar myndigheternas möjlighet att få stöd.

Även organisationsstödet, som också regleras i frivilligförordningen, är dåligt anpassat för dagens behov. Det hämmar till och med organisationernas utveckling i vissa avseenden. Bland annat tappar organisationen sitt grundbelopp om den går samman med annan organisation. Det finns ett behov av att se över frivilligförordningen för att bättre tillgodose Försvarsmaktens och samhällets behov.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsministern om han avser att se över frivilligförordningen för att bättre tillgodose Försvarsmaktens och samhällets behov.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Anmäld: 2007-11-15 Inlämnad: 2007-11-15 Besvarad: 2007-11-27 Sista svarsdatum: 2007-11-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)