Översvämningsrisk i Vänern och Arvika

Interpellation 2011/12:85 av Sjöstedt, Jonas (V)

av Sjöstedt, Jonas (V)

den 2 november

Interpellation

2011/12:85 Översvämningsrisk i Vänern och Arvika

av Jonas Sjöstedt (V)

till miljöminister Lena Ek (C)

Flera orter runt Vänern och angränsande vattensystem har drabbats av översvämningar de senaste åren. Orter som Arvika, Karlstad, Lidköping och Mariestad är utsatta. Kostnaderna för dessa översvämningar har varit och kan bli mycket stora.

Med klimatförändringarna beräknas nederbörden och vattenflödena att öka betydligt framöver. Därmed ökar också risken för översvämningar. Även i Sverige måste vi anpassa oss till de pågående klimatförändringarna. Det är inte helt enkelt att öka utflödet från Vänern via Göta älv då detta bland annat kan medföra rasrisk längs älven. Förslag har framförts om att leda vatten i tunnlar från Vänern. Detta är ett långsiktigt vägval och arbete som regeringen har ett stort ansvar för.

Arbetet kring framtida eventuella översvämningsrisker har varit aktuellt sedan 2006 då den statliga Klimat- och sårbarhetsutredningen i ett delbetänkande drog slutsatsen att risken för översvämningar och skred i Västsverige ökar så mycket i ett framtida förändrat klimat att förstärkta insatser för förebyggande åtgärder är motiverade. Man slog fast att det är nödvändigt att påbörja samhällets anpassning i Sverige redan nu.

Arvika har drabbats av betydande översvämningar vid flera tillfällen, även under hösten 2011 steg vattnet så att staden hotades. Glafsfjordens vatten rinner ut i Vänern vid Säffle. Arvika kommun har föreslagit att staden ska skyddas med fördämningar. Denna lösning har dock fördröjts i ett antal år beroende bland annat på en mycket långsam hantering av miljödomstolen.

1. Vilken strategi kommer miljöministern att välja för att långsiktigt minska risken för översvämningar i Vänern?

2. På vilket sätt kommer miljöministern att bidra till att risken för översvämningar i Arvika kan minskas inom en snar framtid?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-11-02 Anmäld: 2011-11-07 Svar fördröjt anmält: 2011-11-11 Besvarad: 2011-12-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (8 anföranden)