Överskuldsättning

Interpellation 2006/07:219 av Frid, Egon (v)

av Frid, Egon (v)

den 12 januari

Interpellation

2006/07:219 Överskuldsättning

av Egon Frid (v)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Jag är djupt oroad över att den borgerliga regeringens försämringar när det gäller rätten till och nivån på a-kasseersättningen kommer att leda till att flera människor tvingas att skuldsätta sig för att klara sina vardagliga utgifter.

I dag finns det över en halv miljon människor i Kronofogdemyndighetens register över indrivningsärenden. Det saknas statistik över hur många personer som finns registrerade i inkassobolagens verksamhet.

Därför är det sannolikt att det finns ett stort antal överskuldsatta människor i vårt land. Ingen vet hur många barn som lever med föräldrar som är så kallade evighetsgäldenärer. Det är främst hushåll som saknar eller har små ekonomiska marginaler som hamnar i skuldfällan.

Det handlar ofta om människor som inte kunnat betala sina räkningar när de drabbats av arbetslöshet eller långtidssjukskrivningar. Steget från en så utsatt situation till att ta ett lån på dåliga villkor är inte långt. Sedan är skuldkarusellen ofta ett faktum. Snabba konsumtionskrediter med höga räntekostnader är en vanlig orsak till överskuldsättning. Marknaden för denna typ av lån som beviljas efter en så kallad förenklad kreditprövning har växt enormt de senaste åren, inte minst på Internet.

Det är inte svårt att snabbt bli beviljad ett lån på hundratusentals kronor utan säkerhet. Samtidigt som inkassoföretag gör miljonvinster genom att köpa och sälja fordringar har det uppstått nya produkter som till exempel ”skuldmäkling” och ”återfinansiering” där företaget ersätter de gamla lånen med nya.

Överskuldsättning är ett allvarligt samhällsproblem. Överskuldsatta människor löper ökad risk att slås ut socialt och stigmatiseras. Forskning visar att det finns säkra samband mellan fattigdom och psykisk och fysisk ohälsa liksom ökad dödlighet. Konsumentverket har i ett pm (2003:04) föreslagit ett antal åtgärder som syftar till att förbättra livsvillkoren för människor som är överskuldsatta.

I Finland finns den så kallade Garantistiftelsen som kan lämna borgen för att överskuldsatta personer ska kunna få så kallade sociala lån eller saneringslån för att få ekonomin i balans.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga justitieministern:

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att förbättra livsvillkoren för så kallade evighetsgäldenärer?

Interpellationen är återtagen

Händelser

statustext: Interpellationen är återtagen Inlämnad: 2007-01-12 Anmäld: 2007-01-16 Återtagen: 2007-01-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.