överklaganderegler

Interpellation 2000/01:378 av Patriksson, Runar (fp)

av Patriksson, Runar (fp)

den 9 april

Interpellation 2000/01:378

av Runar Patriksson (fp) till miljöminister Kjell Larsson om överklaganderegler

Rätten till överklagande av offentliga beslut är en tung del av det svenska rättssamhället. Men med överklagandeprocesser följer att ärenden riskerar att bli försenade. Detta är dock också något som är en nödvändig del för att garantera demokratin och rättstryggheten.

Det som är problem är om ett ärende blir liggande hos en myndighet i flera år utan ett avgörande. Min egen hemkommun Årjäng sände den 17 augusti 1998 in ett överklagande gällande ett strandskyddsärende till Miljödepartementet. Det har snart gått tre år sedan dess utan att något beslut fattats i ärendet. Denna långsamma handlingsprocess är enligt mitt sätt att se det helt oacceptabel. Både kommunen och enskilda medborgare lider stor skada av att ärendet förhalas på detta sätt.

Inom sjukvården finns det på många håll en vårdgaranti som garanterar patienten t.ex. en operation inom tre månader. Jag anser att det borde vara möjligt att också införa en överklagandegaranti som innebär att myndigheter fattar beslut om överklagande efter en viss tid.

Med hänvisning till det anförda skulle jag vilja ställa följande fråga till miljöministern.

Är regeringen och miljöministern beredda att diskutera möjligheten att införa någon form av tidsgaranti för beslut i överklagandeärenden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-04-09 Anmäld: 2001-04-24 Besvarad: 2001-04-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)